Σελίδες

Ψαλμός 147: Ομιλία, επεξήγηση, μετάφραση και Βίντεο - Μητρ. Γόρτυνος Ιερεμίας (Video)

Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας

Κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη (ανάδοχος του Αγίου Παϊσίου του αγιορείτου) ο ΨΑΛΜΟΣ 147ος (Επαίνει, Ιερουσαλήμ, τον Κύριον) διαβάζεται για να ημερέψει ο Θεός τα άγρια ζώα του βουνού, για να μην κάνουν κακό στους ανθρώπους και ζημιές στα σπαρτά.

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

ΨΑΛΜΟΣ 147ος

Ἀλληλούϊα· Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου.

Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ, τόν Κύριον, αἴνει τόν Θεόν σου, Σιών,

ὅτι ἐνίσχυσε τούς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τούς υἱούς σου ἐν σοί·

ὁ τιθείς τά ὅριά σου εἰρήνην καί στέαρ πυροῦ ἐμπιπλῶν σε·

ὁ ἀποστέλλων τό λόγιον αὐτοῦ τῇ γῇ, ἕως τάχους δραμεῖται ὁ λόγος αὐτοῦ·

5 διδόντος χιόνα αὐτοῦ ὡσεί ἔριον, ὁμίχλην ὡσεί σποδὸν πάσσοντος·

βάλλοντος κρύσταλλον αὐτοῦ ὡσεί ψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται;

ἐξαποστελεῖ τόν λόγον αὐτοῦ καί τήξει αὐτά· πνεύσει τό πνεῦμα αὐτοῦ καί ῥυήσεται ὕδατα.

ὁ ἀπαγγέλλων τόν λόγον αὐτοῦ τῷ Ἰακώβ, δικαιώματα καί κρίματα αὐτοῦ τῷ Ἰσραήλ.

οὐκ ἐποίησεν οὕτως παντί ἔθνει καί τά κρίματα αὐτοῦ οὐκ ἐδήλωσεν αὐτοῖς.

Μετάφφραση
ΨΑΛΜΟΣ 147ος


Ἀλληλούϊα· Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου.

1 Ω Ιερουσαλήμ, ψάλλε ύμνους και εγκώμια προς τον Κύριον! Δοξολόγει τον Θεόν σου, Σιών.

2 Διότι εστερέωσε και έκαμε ισχυρούς τους μοχλούς, με τους οποίους κλείονται ασφαλώς αι πύλαι των νεοκτισμένων τειχών σου. Ο Κύριος ηυλόγησε τους υιούς σου, οι οποίοι ευρίσκονται εντός της περιοχής σου.

3 Αυτός εγκατέστησεν ειρήνην εις τα όριά σου, σε περιφρουρεί από τους εχθρούς σου και χορταίνει με εκλεκτόν σίτον τα τέκνα σου.

4 Αυτός αποστέλλει την παντοδύναμον ευεργετικήν προσταγήν του δια την καρποφορίαν της γης. Και η προσταγή του ταχύτατα θα τρέξη προς την γην και θα γίνη αμέσως έργον.

5 Αυτός είναι που δίδει χιόνι ολόλευκο, ωσάν το μαλλί του προβάτου, ο οποίος σκορπίζει σαν στάκτην την ομίχλην.


6 Ρίπτει την χάλαζαν με όσην ευκολίαν ημείς ρίπτομεν τα ψιχία του ψωμιού. Ποιός ημπορεί να υποστή και ανθέξη εμπρός στο ψύχος των πάγων και των χιόνων και των παγωμένων ορμητικών ανέμων;

7 Αυτός μόνος θα δώση προσταγήν και θα λυώσουν οι πάγοι και τα χιόνια, θα πνεύση δηλαδή ο ευεργετικός άνεμός του, θα λυώσουν τα χιόνια και οι πάγοι και θα ρεύσουν ύδατα, δια να ποτίσουν όρη και πεδιάδας.

8 Αυτός απεκάλυψε και κατέστησε γνωστόν το Άγιον θέλημά του στους απογόνους του Ιακώβ, τας εντολάς του και τα δίκαια προστάγματά του στον ισραηλιτικόν λαόν.

9 Δεν έπραξεν όμως το ίδιον και δια κάθε άλλο έθνος. Δεν εφανέρωσε εις όλα τα έθνη τα παραγγέλματά του και τας εντολάς του.

Βίντεο: Βιβλικά μαθήματα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίου σε νέες και νέους της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, τα οποία μεταδόθηκαν και από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας - Ο ΨΑΛΜΟΣ 147Βιογραφικό Μητροπολίτη Ιερεμία Φούντα Διαβάζετε ΕΔΩ

Περισσότερα: Μητροπολίτης Ιερεμίας


2 σχόλια:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.