24/9/13

Η τελειότητα της «Κυριακής προσευχής»Η τελειότητα της «Κυριακής προσευχής»
Γεώργιος Μπαμπινιώτης καθηγητής Γλωσσολογίας,
πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Εισαγωγικά

Αν, όπως μας λένε κάποιοι, η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι «νεκρή», τότε και η Κυριακή Προσευχή είναι «νεκρή»; Ας διαβάσουμε όμως αγαπητοί αναγνώστες και την επιστημονική άποψη του καθηγητή Γλωσσολογίας και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Γεώργιου Μπαμπινιώτη, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα» στις 26/08/2001. Είναι ένα κείμενο που θα μπορούσε, με επικοινωνιακά - γλωσσικά κριτήρια, να χαρακτηρισθεί ως «ιδανικό». (Σ. Ντρέκου)

Γράφει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης

«Η ανάγκη επικοινωνίας τού ανθρώπου με τον Θεό (όποιον θεό πιστεύει), η ανάγκη τής προσευχής, είναι από πολύ παλιά γνωστή στον άνθρωπο και εμφανίζεται στις γλώσσες των περισσοτέρων λαών. Στην Ελληνική η λέξη προσεύχομαι(απευθύνω ευχή, αίτημα ή παράκληση προς τους θεούς) πρωτοαπαντά στον Αισχύλο, ενώ ως τεχνικός όρος η λέξη προσευχή μαρτυρείται πολύ αργότερα στην Αγία Γραφή, στο κείμενο τής Παλαιάς Διαθήκης και ­ με ιδιαίτερο βάρος και βάθος ­ στο κείμενο τής Καινής Διαθήκης. Δεν έχω, δυστυχώς, τον επιστημονικό θεολογικό οπλισμό, για να ερμηνεύσω το βαθύτερο περιεχόμενο, το δογματικό νόημα και τη σημασία που έχει στην ορθόδοξη, ιδίως, παράδοση η έννοια τής προσευχής.

Αυτό που ακροθιγώς επιχειρώ να δείξω εδώ, στο θεωρητικό πλαίσιο μιας κειμενογλωσσικής ανάλυσης που ανάγεται στον Roman Jakobson, είναι η γλωσσική δομή τής Κυριακής προσευχής, όπως μας παραδίδεται από το Ευαγγέλιο (Ματθ. 6, 9-13 και Λουκ. 11, 2-4), την οποία θεωρώ ως ιδανικό κείμενο. Κατά το κείμενο τού Ευαγγελίου, την παραδίδει ο ίδιος ο Κύριος στους ανθρώπους (εξ ου και «Κυριακή» προσευχή), λέγοντας «ούτως ουν προσεύχεσθε υμείς» και συνοδεύοντάς την μ' ένα πολύ διδακτικό ηθικό αλλά και γλωσσικό σχόλιο: «Προσευχόμενοι δε μη βαττολογήσητε, ώσπερ οι εθνικοί. δοκούσι γαρ ότι εν τη πολυλογία αυτών εισακουσθήσονται. μη ουν ομοιωθήτε αυτοίς. οίδε γαρ ο πατήρ υμών ων χρείαν έχετε προ τού υμάς αιτήσαι αυτόν» (Ματθ. 6, 7-9).

Εξ ορισμού ως προσευχή, ως κείμενο ευχών και αιτημάτων / παρακλήσεων, το κείμενο τής Κυριακής προσευχής (γνωστό και ως «Πάτερ ημών») λειτουργεί μ' έναν κεντρικό μηχανισμό τής γλώσσας, την τροπικότητα. Είναι ο μηχανισμός τής γλώσσας που, άλλοτε γραμματικοποιημένος (με τη μορφή των εγκλίσεων τής Προστακτικής, τής Υποτακτικής και τής Ευκτικής, όπως συμβαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα) και άλλοτε λεξικοποιημένος (με «δείκτες τροπικότητας», όπως τα ας, να και θα στη Νέα Ελληνική), χρησιμοποιείται από τον ομιλητή τής Ελληνικής για επικοινωνιακές ανάγκες όπως η έκφραση επιθυμίας, ευχής, παράκλησης, προτροπής, προσταγής, απαγόρευσης, απειλής κ.τ.ό.

Το κείμενο τής κυριακής προσευχής είναι υπόδειγμα λιτότητας, περιεκτικότητας και ευθυβολίας. Περιλαμβάνει:

α) μια επίκληση προς τον Θεό, εκφρασμένη με την πτώση τής επίκλησης, την κλητική, με την οποία και αρχίζει: Πάτερ ημών...
β) τρεις ευχές / επιθυμίες, εκφρασμένες με τριτοπρόσωπους μονολεκτικούς τύπους τής κατεξοχήν τροπικής έγκλισης, τής Προστακτικής: αγιασθήτω - ελθέτω - γενηθήτω...
και γ) τρία αιτήματα / παρακλήσεις, εκφρασμένα με τους κατεξοχήν τύπους Προστακτικής, τους τύπους τού β' προσώπου: δος - άφες - μη εισενέγκης, αλλά ρύσαι...

Κάθε ευχή και κάθε αίτημα εξειδικεύεται (η εξειδίκευση αποτελεί έναν άλλο κεντρικό μηχανισμό τής γλώσσας) με τα πιο άμεσα και απαραίτητα στοιχεία. Οι τρεις ευχές μ' ένα ομοιόμορφο ονοματικό υποκείμενο: αγιασθήτω ­ το όνομά σου, ελθέτω ­ η βασιλεία σου, γενηθήτω ­ το θέλημά σου.

Τα τρία αιτήματα με δύο συμπληρώματα (προσώπου και πράγματος) στο κάθε ρήμα τους: δος ­ ημίν τον άρτον, άφες ­ ημίν τα οφειλήματα ημών, μη εισενέγκης ­ ημάς εις πειρασμόν και ρύσαι ­ ημάς από τού πονηρού (εις πειρασμόν και από τού πονηρού είναι εμπρόθετα συμπληρώματα / αντικείμενα).

Περαιτέρω, λιτή πάντοτε, εξειδίκευση γίνεται με ελάχιστες αναφορές τόπου,χρόνου και τρόπου: πάτερ ημών ­ ο εν τοις ουρανοίς (εξειδίκευση τόπου),γενηθήτω το θέλημά σου ­ ως εν ουρανώ και επί τής γης (εξειδίκευση τόπου),δος ημίν σήμερον τον άρτον ημών τον επιούσιον (εξειδίκευση χρόνου), άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ­ ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών(εξειδίκευση τρόπου).

Το περιεχόμενο τού κειμένου κλιμακώνεται νοηματικά: προηγούνται οι ευχές και ακολουθούν τα αιτήματα. Ξεκινάει με ό,τι αναφέρεται στον ίδιο τον Θεό, για να περάσει μετά στα αιτήματα. Κι εδώ κλιμάκωση, από τα υλικά στα πνευματικά αιτήματα: τα προς το ζην ­ άφεση αμαρτιών ­ προστασία από τον πειρασμό. Γλωσσικά σε όλο το κείμενο κυριαρχεί και προβάλλεται το ρήμα: αγιασθήτω ­ ελθέτω ­ γενηθήτω, δος ­ άφες ­ μη εισενέγκης ­ ρύσαι. Κυριαρχούν και προτάσσονται οι ευχές και τα αιτήματα. Η εξειδίκευσή τους επιτάσσεται, τα υποκείμενα δηλαδή και τα αντικείμενά τους (με εξαίρεση το αντικείμενο τού δος).

Babiniwtis-H-teliotita-tis-Kyriakis-proseyxis«Aenai-EpAnastasiΣυμπέρασμα. Το κείμενο τής Κυριακής προσευχής είναι ένα κείμενο που θα μπορούσε, με επικοινωνιακά - γλωσσικά κριτήρια, να χαρακτηρισθεί ως «ιδανικό». Είναι λιτό, γιατί περιορίζεται σε βασικές πληροφοριακές δομές (επίκληση ­ ευχές ­ αιτήματα), σε εξίσου βασικές εξειδικευτικές πληροφορίες (ονοματικά υποκείμενα στις ευχές ­ διπλά ονοματικά συμπληρώματα στα αιτήματα) και σε ελάχιστες εξειδικεύσεις χρόνου, τόπου και τρόπου.

Με μια εντυπωσιακή οικονομία γλωσσικών μέσων ­στο κείμενο χρησιμοποιείται μόνο Προστακτική, με εξαίρεση τη μοναδική διαπιστωτική ρηματική δήλωση, την Οριστική αφίεμεν ­επιτυγχάνεται μια ουσιαστική, καίρια και γνήσια μορφή επικοινωνίας, χωρίς ρητορείες, επιτηδεύσεις και περιττό λεκτικό φόρτο.

Η συμμετρία και η έντονα αισθητή επανάληψη των ίδιων συντακτικών και μορφολογικών δομών (το γνωστό φαινόμενο τού «παραλληλισμού»), που φάνηκε ελπίζω έστω και αμυδρά στη σύντομη ανάλυσή μας, εξασφαλίζει στο κείμενο τής Κυριακής προσευχής αίσθηση ρυθμού και μέτρου (που δεν θίξαμε εδώ), γεγονός που οδηγεί στην εύκολη πρόσληψη και μνημονική ανάκληση τού κειμένου.

Πρόκειται για ένα θαυμαστό, τέλειο στην απλότητα και τη βαθύτητά του κείμενο, που δείχνει ανάγλυφα την εκφραστική δύναμη, στην οποία μπορεί να φθάσει η γλώσσα τού ανθρώπου, απόρροια τής ιδιότητας που μοιράζεται «κατά χάριν» ο άνθρωπος με τον Θεό, απόρροια τού πνεύματος.»

Γεώργιος Μπαμπινιώτης καθηγητής Γλωσσολογίας,
πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η τελειότητα της «Κυριακής προσευχής».
Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 53, 26/8/2001

υποσημειώσεις και σύνδεσμοι
www.sophia-ntrekou.gr / αέναη επΑνάσταση


Η Προσευχή αυτή παραδόθηκε από τον ίδιο τον Κύριον Ιησού Χριστό (εξ ου και ο χαρακτηρισμός Κυριακή), στους μαθητές του, όπως αυτή αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 6.9-13, κατά το ακόλουθο δεκάστοιχο κείμενο.

Πρωτότυπο στην αρχαία ελληνική γλώσσα

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον,
δὸς ἡμῖν σήμερον,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
Αμήν.

www.sophia-ntrekou.gr


Δείτε και... 

Ανδρέας Τσόλιας: Μία είναι η Ελληνική Γλώσσα (τα κεφαλαία αρχικά τα χρησιμοποιώ, διότι σέβομαι τη Γλώσσα μου) Δεν είναι νεκρή η αρχαία γλώσσα, όπως δεν είναι νεκρή η βρεφική, η νηπιακή, η παιδική, εφηβική κλπ. ηλικία μας. Είμαι ο ίδιος και σήμερα και όταν ήμουν επιμαστίδιον βρέφος και όταν μικρό παιδί με κρατούσαν οι γονείς μου από το χέρι και οι δάσκαλοί μου μού μάθαιναν το ευ ζην. Είναι μία η γλώσσα και εξελίσσεται. Και πρέπει να την αφήνουμε να εξελίσσεται, όχι όμως να τη βιάζουμε. Και σήμερα στην ομιλία μας χρησιμοποιούμε ομηρικές λέξεις είτε αυτούσιες, είτε σύνθετες ή παράγωγες. Στην Ελληνική Γλώσσα καταφεύγουν οι ξένοι επιστήμονες και ερευνητές προκειμένου να δώσουν ονομασίες σε νέες εφευρέσεις και ανακαλύψεις Στην Ελληνική Γλώσσα (αλεξανδρινή κοινή) γράφτηκε η Καινή Διαθήκης. Στη δημοτική έγραψε ο Σολομός τον Ύμνο στην Ελευθερία και στην αρχαΐζουσα ο Κάλβος τις ωδές του. Σε αρχαΐζουσα τραγουδούν τα παιδιά τα κάλαντα των Χριστουγέννων και στη δημοτική τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Η γλώσσα μας είναι θησαυρός, Μη τον ποδοπατούμε, μη τον ρίχνουμε στον κάλαθο των αχρήστων Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για τη δημιουργία και την πρόοδο της ομάδας, η οποία εύχομαι να εξελιχθεί από ομάδα σε μεγάλη κοινωνία 8 Ιουνίου 2015 στις 2:38 μ.μ. Ορθοδοξία, Θρησκεία και πολιτική

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Έξοχη η ανάλυση του κ.Μπαμπινιώτη.εξαιρετική!
Τώρα στα φαιδρά-και επικίνδυνα,μακάρι να ήταν μόνο φαιδρά-περί νεκρής γλώσσας,μόνο τούτο:
''Την γλώσσα μου έδωσαν ελληνική''!
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται...
Και με όσες βαθυστόχαστες μελέτες περί α-συνέχειας του Ελληνισμού κι αν μας βομβαρδίσουν,αρκούν -για προσκέφαλο κι ελπίδα- οι χιλιετίες που μέσα στο διάβα τους,ούτε μέρα μια,η γλώσσα τούτη δεν έπαψε να μιλιέται...

Την καλησπέρα μου αφήνω και την αγάπη μου..

Νικόλας Κουλιανόπουλος