18 Φεβ 2015

Εγκώμιο της Αγίας Φιλοθέης προς την Θεοτόκο (An Encomium to the Theotokos by St. Philothei of Athens)


Σοφία Ντρέκου 

Ένα εγκώμιο, σύνθεση της Αγίας Φιλοθέης στην παιδική της ηλικία προς την Υπεραγία Θεοτόκο, το οποίο ανακάλυψε ο Καθηγητής Νικόλαος Βέης* σε χειρόγραφο της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και το δημοσίευσε σε άρθρο του το 1923. Το φύλλο του κώδικα που περιέχει το εγκώμιο άρχεται. «Εγκώμιον πεζόν προς την υπεραγίαν Θεοτόκον, ποιηθέν το μεν μέλος παρ' ευτελούς τινός Νικολάου του Καρικέως, τα γράμματα παρ' ευγενούς γυναίου, τα πρώτα φερούσης Αθήναζε, ής η κλήσις Ρεγούλα» και ακολουθεί ο ύμνος.

«Παρθένε μου πανάμωμε κι αθάνατη μου βρύση,
των προφητών το κήρυγμα και των οσίων μήτηρ,
εσύ 'σονε το κήρυγμα που 'λεγουν οι προφήται,
εσύ βάτος η άφλεκτος, συ το άγιον όρος,
εσύ εκείνη η κιβωτός, κόρη ηγιασμένη,
εσύ και το παλάτιον, οίκος του βασιλέως,
όπου κατοίκησε Θεός και φόρεσε την σάρκα,
και κατεδέχθη τον σταυρόν δια τες αμαρτιές μου.

Παρακαλώ σε 'πε του το για να με συγχωρήση,
όπου 'καμα πολλά κακά και στέκω πικραμένη.

Γενού, κυρά, μεσίτρια για να μ' ελευθερώσης,
καθώς εγίνης εις πολλούς μεσίτης και 'γγυήτρια.

Εσύ 'σανε, παρθένε μου, πο 'λέγαν οι προφήται,
χαίρε κλήμα ουράνιον, σκάλα της παραδείσου,
και χαίρε φως, το άσβεστον, του Ααρών η ράβδος,
της σωτηρίας πρόξενε, χαρά 'σαι των δικαίων,
ελπίδα των αμαρτωλών και καύχημα αγγέλων,
και 'γω ελπίζω εις εσέ για να με μεσιτεύσης».

Το εγκώμιο αυτό, ο Ι. Γεννάδιος χαρακτηρίζει ως «ανώτερον παντός δοκιμίου Αττικισμού ή γυμνάσματος συντακτικού» γραμμένο με θαυμάσια έξαρση, που συναρπάζει νού και καρδιά, ειλικρίνεια ύφους, απροσποίητη αφοσίωση και θεοσέβεια «συγκινούν και υποτάσσον και τον πλέον σκληροκάρδιον των αναγνωστών».

*Ο Νίκος Βέης (1883; - 12 Οκτωβρίου 1958) (αγγλ. Bees) ήταν βυζαντινολόγος και νεοελληνιστής, καθηγητής Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός. www.sophia-ntrekou.gr

An Encomium to the Theotokos 
(St. Philothei of Athens) 

Source: The following is an encomium, written by Saint Philothei of Athens in her childhood years to the Most Holy Theotokos. It was discovered by the Byzantinist Professor Nicholos Bees (1883-1958), in a manuscript of the Monastery of the Great Cave in Kalavryta, and published in an article in 1923:

Encomium of a Child to the Most Holy Theotokos 

My all-pure Virgin and my eternal spring,
The preaching of the Prophets and the mother of the Venerables,
You were the sermon preached by the Prophets,
You are the unburnt bush, you are the holy mountain,
You are the ark, sanctified Lady,
You are also the palace, home of the King,
Where God dwelt, and put on flesh,
And accepted the cross for my sins.

I entreat you to tell Him to forgive me,
I who have done many evils and I stand in sadness.

Become, Lady, a mediator that you might liberate me,
As you have become for many a mediator and surety.

You are, my Virgin, she who was spoken of by the Prophets,
Rejoice heavenly vine, ladder of paradise,

And rejoice, unquenchable light, the rod of Aaron,
The assistant of salvation, you are the joy of the righteous,
Hope of sinners and boast of the angels,
And I hope in you that you will mediate for me.

Ευχαριστώ τον αναγνώστη μας John Sanidopoulos
για την μετάφραση του ποιήματος St. Philothei of Athens

Δείτε ακόμη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: