Η Αγία Ιφιγένεια του Πόντου στον Παράδεισο (αφιέρωμα)

Αφιέρωμα της Σοφίας Ντρέκου
Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα θύμα στον βωμό της Άρτεμις.
Η Ιφιγένεια στην Ταυρίδα ιέρεια στον Ναό της Άρτεμις.
Η Ιφιγένεια στον Παράδεισο χαίρεται την ομορφιά του Ιησού Χριστού. 

Στο κόσμο τον αιμάτινο τον θυσιαστικό,
τον ανεξάντλητα σκληρό, υπάρχει η ύψιστη
μαρτυρική ευλογημένη αγάπη της μοναδικής
της άρρηκτης της φωτεινής σύνδεσης του σώματος
της Εκκλησίας, της αγιαστικής με τον Ουράνιο Νυμφίο
τον Λυτρωτή τον ζωογόνο τον ελευθερωτή τον Σωτήρα
Ιησού Χριστό από τον τόσο άκριτα άδικο πόνο που περιζώνει
ολόκληρη την γή αιώνες τώρα. Ι.Γ (Ιφιγένεια Γεωργιάδου)

Θυσιαστική η πορεία σταυροαναστάσιμη για την πατρίδα
μέσα από την δεσμευτική ξένη κυριαρχία...
την επονοίδιστα προσβλητική και αδιαπέραστα αυταρχική
...μια Αθήνα αποκλεισμένη ...έρημη ...ανέκφραστα νεκρωμένη...
ζητείται να εισηγηθεί το ένδοξο παρελθόν της το πνευματικό...
να στηριχθεί στης δόξας την λαμπρότητα ...την θεωμένη.

Η Αγία Παρθενομάρτυς Ιφιγένεια του Πόντου
Εορτάζει στις 16 Νοεμβρίου


Η μνήμη της Αγίας Ιφιγένειας αναφέρεται επιγραμματικά 
στο «Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον» 
έκδοση Αποστολικής Διακονίας 1956 μ.Χ.

Η ένδοξος και καλλίνικος μάρτυς του Χριστού Ιφιγένεια, κατήγετο εκ Τοκάτη Πόντου Μικράς Ασίας, εγεννήθη τω σωτήριον έτος 53 μ.Χ. εκ γονέων ειδωλολατρών οίτινες εκ μέσω του Αποστόλου Πρωτοκλήτου Ανδρέα εγνώρισαν την εις Χριστόν τον Ναζωραίον αληθινή πίστην βαπτισθέντες υπ’ αυτού οικογενειακώς.

Επί του σκληρού διώκτου των Χριστιανών και ειδωλολάτρου βασιλέως Νέρωνος συλλαμβάνονται οι γονείς της Ιφιγένειας και κλείονται εις την φυλακήν.


Μετ’ ου πολύ, ο Διοικητής της περιοχής Τοκάτη Πόντου, αποστέλει στρατιώτας οίτινες συλλαμβάνουν την νεαρά και πανέμορφον κόρην και εράστριαν του Ναζωραίου Χριστού Ιφιγένεια και την οδηγούν ενώπιόν του δια να την ανακρίνει.


Η Ιφιγένεια παρ’ όλο το νεαρόν της ηλικίας της, μόλις 15 ετών, σθεναρώς ομολογεί ενώπιον του σκληρού ειδωλολάτρου και Διοικητού Μάρκου, την εις Χριστόν πίστη της και με μεγίστη δύναμην βροντοφωνεί ότι τυγχάνει φλογερή εράστρια του Νυμφίου Χριστού και ότι για το Άγιον όνομά Του είναι έτοιμη να δώσει ακόμη και αυτή την ζωήν της.


Οσάκις την προσεπάθησεν με λόγους κολακευτικούς και υποσχέσεις να μεταπείσει την Ιφιγένεια να αρνηθεί τον Χριστόν· ιδών δε το σθεναρόν του χαρακτήρος της, δίδει σκληράς εντολάς εις τους στρατιώτας του να βασανίσουν την πάγκαλον ταύτην κόρη. 


Οι στρατιώται λαμβάνουν λεπτά σίδερα αιχμηρά και τα τοποθετούν εις τους όνυχας της μάρτυρος εκ των οποίων το αίμα έρρεεν ποταμηδόν· εν συνεχεία αφού την γύμνωσαν κατέκοψαν τους μαστούς και το σώμα της δια μαχαιρών και κατόπιν τέσσερις στρατιώτες την κρατούν από τους πόδας και τας χείρας και της εξαρθρώνουν τα μέλη της. Η αγία από τους φρικτούς πόνους χάνει τας αισθήσεις της και λιποθυμά.

Ο Διοικητής λυπάται δι’ αυτό που έπραξε αλλά είναι υποχρεωμένος να την θανατώσει, εκτελώντας το βασιλικό διάταγμα.

Μετανοεί δι’ όσα έπραξε εις το μαρτυρικό σώμα της και το πλησιάζει με σεβασμό· ζητά να τον συγχωρήσει· η αγία ακούσασα τους λόγους του ανοίγει δι’ ολίγον τους οφθαλμούς της και μηδιά ψιθυρίζοντας: «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τον δούλον Σου» και πάλιν μειδιάσασα προσθέτει: «Πιστεύω εις την εκ νεκρών ανάστασιν» και παραδίδει με τους λόγους αυτούς την αγίαν και πάγκαλον ψυχήν της εις χείρας του Νυμφίου Χριστού την 16η Νοεμβρίου του σωτηρίου έτους 68 μ.Χ. εις ηλικίαν 15 ετών.


Ο Διοικητής φέρνει εκ της εξορίας τους γονείς της εις τους οποίους ανακοινώνει τα όσα έλαβαν χώραν· και οι γονείς της με υπερηφάνεια και ενθουσιασμόν μανθάνουν τα της θυγατρός των και ευλογούν τον Θεόν.


Εν συνεχεία μεταβαίνουν εις τον τόπον όπου έκειτο η λάρνακα με το μυρωμένο και μαρτυρικό σώμα της και ησπάζοντο τούτο χαίροντες, αινούντες και ευλογούντες τον Σωτήρα Χριστόν.


Ο Διοικητής ζων τας αγίας και συγκινητικάς ταύτας στιγμάς με μία ισχυράν κραυγή ομολογεί την εις Χριστόν πίστην του και ομού μετά των γονέων της αγίας εργάζονται διά την εξάπλωσιν του χριστιανισμού εις τα μέρη του Πόντου.


Ούτος υπήρξε ο βίος της μάρτυρος Ιφιγένειας της Ποντίας, ης ταις πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.


Έγραφον εν τω κελλίω μου την 31ην Αυγούστου

του σωτηρίου έτους 1995, εορτήν της Τιμίας Ζώνης
της Υπεραγίας Θεοτόκου. ifigeneia-georgiadou-math

Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος, Ηγούμενος της εν Άνδρω
Ι. Μονής του Αγίου Νικολάου εις τας Ώρας.
www.sophia-ntrekou.gr/2016/11/Ifigeneia.paradeiso

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - Scribd

Η Ιφιγένεια λατρευόταν ως θέα
στον Βόρειο Πόντο,
ως τις αρχές του 20ού αιώνα!

ΤΑΥΡΙΔΑ ποτήρι αργυρό σπάνιο με οικόσημο   Taurida Governorate (νυν Κριμαία)   και το προφίλ της ελληνικής θεάς Ιφιγένειας   του Τζέιμς Μαρσάκ-Κίεβο-1908-1917   Ύψος 9,5 εκατ Βάρος 134 γραμμάρια
ΤΑΥΡΙΔΑ ποτήρι αργυρό σπάνιο με οικόσημο 
Taurida Governorate (νυν Κριμαία) 
και το προφίλ της ελληνικής θεάς Ιφιγένειας 
του Τζέιμς Μαρσάκ-Κίεβο-1908-1917 
Ύψος 9,5 εκατ Βάρος 134 γραμμάρια

Η αρχαία Ελληνίδα ηρωίδα Ιφιγένεια συνέχιζε να λατρεύεται ως θέα στον Βόρειο Πόντο, τουλάχιστον έως τις αρχές του 20ού αιώνα! Αυτό προκύπτει (και) από ένα σπάνιο ασημένιο ποτήρι (ύψους 9,5 εκατ. βάρους 134 γραμμ.) με το "οικόσημο" της Κυβερνήσεως της Ταυρίδος (Taurida Governorate - νυν Κριμαία) με τον εστεμμένο δικέφαλο αετό, στο οποίο εικονίζεται προφίλ της Ιφιγένειας. Είναι ένα έργο τέχνης του Ιωσήφ Μαρσάκ / Joseph Marshak, ο οποίος το υπογράφει κιόλας, μαρκάροντας το όνομά του. Φιλοτεχνήθηκε στο Κίεβο, την περίοδο 1908-1917. Τα πάντα είναι γραπτές πηγές... ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκη "Αγία Πετρούπολη και Κωνσταντινούπολη" (υπό έκδοσιν).

Η Ιφιγένεια στην ελληνική μυθολογία

Het offer van Iphigenia op een 1e-eeuws fresco uit Pompeii (Nationaal Archaeologisch Museum, Napels)
Het offer van Iphigenia op een 1e-eeuws fresco uit Pompeii 
(Nationaal Archaeologisch Museum, Napels) Iphigenia (mythologie)

Η «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» είναι τραγωδία που έγραψε ο Ευριπίδης με άγνωστο το έτος που διδάχτηκε (παίχτηκε). Το έργο εκτυλίσσεται με βάση το σχετικό μύθο της Ιλιάδας. Η επώνυμη ηρωίδα που βρίσκεται στις Μυκήνες προσκαλείται από τον πατέρα της Βασιλιά Αγαμέμνονα στο στρατόπεδο των Ελλήνων στην Αυλίδα λίγο πριν τον απόπλου για την (αποβατική) εκστρατεία της Τροίας με τη δικαιολογία δήθεν όπως νυμφευθεί τον Βασιλέα των Μυρμιδόνων Αχιλλέα. Στην πράξη, όμως για να θυσιαστεί στην Θεά Άρτεμη υπέρ της πατρίδος. Όταν όμως έφθασε συνοδευόμενη από την μητέρα της και έγινε γνωστός ο αληθής σκοπός της πρόσκλησης η μεν Κλυταιμνήστρα ικετεύει τον Αχιλλέα να σώσει την φημισμένη περί αυτού νύφη, η δε κόρη τον πατέρα της να μη προβεί σε τέτοια πράξη. Ο Αχιλλέας υπόσχεται να παρακωλύσει τη θυσία αλλά ο στρατός σε στασίαση απαιτεί την εκτέλεσή της θυσίας. Και ενώ τα πράγματα περιπλέκονται η ευγενική ηρωίδα αποδέχεται την ποθούμενη πράξη αφού εκούσια προσφέρεται σε θυσία για την Πατρίδα.


Βίντεο: Ιφιγένεια (1977) τραγωδία του Ευριπίδη "Ιφιγένεια εν Αυλίδι". Σενάριο και Σκηνοθεσία Μιχάλης Κακογιάννης από την τραγωδία του Ευριπίδη. Μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Πρωταγωνιστές Τατιάνα Παπαμόσχου, Ειρήνη Παππά, Κώστας Καζάκος, Κώστας Καρράς, Χρήστος Τσάγκας, Πάνος Μιχαλόπουλος, Άγγελος Γιαννούλης.

Στην ελληνική μυθολογία η Ιφιγένεια ήταν μία από τις κόρες του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας, γνωστή κυρίως από τη θυσία της στην Αυλίδα. Η Ιφιγένεια δεν αναφέρεται καθόλου στα έπη του Ομήρου, όπου απλώς μία από τις τρεις κόρες του Αγαμέμνονα καλείται Ιφιάνασσα. Μόνο στα Κύκλια έπη αναπτύσσεται ο μύθος της και κυρίως στις τραγωδίες των μεγάλων τραγικών ποιητών.Η Ιφιγένεια εν Ταύροις είναι τραγωδία του Ευριπίδη, συνέχεια της Ιφιγένειας εν Αυλίδι, που διδάχθηκε ωστόσο πριν από αυτή (414-413 π.Χ.). Πραγματεύεται το προσφιλές στην ελληνική αρχαιότητα θέμα της σωτηρίας δύο ανθρώπων που τους συνδέουν συγγενικοί δεσμοί, υπό αντίξοες συνθήκες. sophia-ntrekou.gr/2016/11/Ifigeneia.paradeiso
Αγαπημένη και εκλεκτή της καρδιάς μου Ιφιγένεια, Χρόνια Πολλά!
Πολυαγαπημένη μου Ιφιγένεια Χρόνια Πολλά και Φωτεινά.
Η Αγία Ιφιγένεια που Χαίρεται στον Παράδεισο Την Ομορφιά
Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να Πρεσβεύει για το Όλον της
Παραδεισένια σου Διαδρομής. Μεταξύ Γης, Ουρανού και
Απείρου, να Φέγγεις σαν τ' άστρα των Χριστουγέννων ✬🎄✭

Δεν υπάρχουν σχόλια: