Τρίτη, Μαΐου 7

H εικόνα της Αναστάσεως και οι Μυροφόρες

πολύ όμορφη τοιχογραφία στην Ι.Μ.. Διονυσίου Αγίου Όρους 
με δύο Αγγέλους και στρατιώτες που κοιμούνται

H εικόνα της Αναστάσεως και οι Μυροφόρες
«Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη» (η εικόνα της Αναστάσεως)
Δρ.Θεολογίας Αθανάσιος Μουστάκης

το πρώτο μέρος εδώ
Επιθυμώντας να συμπληρώσουμε μία παλαιότερη ανάρτησή μας με τίτλο «Σύντομο σχόλιο στην εικόνα της Αναστάσεως» θεωρούμε επιβεβλημένο να αναφερθούμε στο δεύτερο τύπο της εικόνας της Αναστάσεως, η οποία εμφανίζεται στην ορθόδοξη παράδοση και διαφέρει από την εικόνα «Η εις Άδου κάθοδος». Η συγκεκριμένη εικόνα στηρίζεται πλήρως στη μαρτυρία των ευαγγελίων.

Ας δούμε, όμως, τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα:
Κεντρικό σημείο της παράστασης είναι ο κενός τάφος και ο άγγελος που μεταφέρει το μήνυμα της εγέρσεως στις μυροφόρες.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι Μυροφόρες και, σε λίγες περιπτώσεις οι στρατιώτες που εικονίζονται να κοιμούνται.


Η σκηνή περιγράφεται σε όλα τα ευαγγέλια (Μτθ. 28:1-7, Μρκ. 16:1-7, Λκ. 24:1-8, Ιω. 20:1-10) με μικρές παραλλαγές. Το κύριο σημείο είναι ότι στο σημείο που είχαν αποθέσει το σώμα του Κυρίου πλέον υπάρχουν μόνο τα νεκρικά σάβανα. Κάποιος μεταφέρει αυτό το εντυπωσιακό μήνυμα στους επισκέπτες.


Η Ανάσταση του Χριστού έγινε σε χρόνο που δεν είναι με ακρίβεια προσδιορισμένος, αλλά πάντως κατά τη διάρκεια της νύχτας, Νωρίς το πρωί της Κυριακής, πλησιάζουν προς το μνήμα, στο οποίο είχαν αποθέσει το νεκρό σώμα, μία ομάδα από γυναίκες, οι Μυροφόρες


«Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία» (Μτθ. 28:1), 
«Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη» (Μρκ. 16:1), 
«Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς» (Λκ. 24:10) 
και «Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ» (Ιω. 20:1). 
Το μόνο πρόσωπο που παραθέτουν και οι τέσσερεις ευαγγελιστές είναι η αγία Μαρία η Μαγδαληνή.


τοιχογραφία από τον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά Μετέωρα, Θεοφάνης ο Κρης, 1527

Έτσι, λοιπόν, οι Μυροφόρες, ανάμεσά τους και η Παναγία, όπως δέχεται η παράδοση, εικονίζονται στις παραστάσεις της Αναστάσεως κρατώντας, μάλιστα, κάποια σκεύη, στα οποία εμπεριέχονται τα μύρα με τα οποία θα αλείψουν το σώμα του Ιησού. Συνήθως, εικονίζονται δύο μορφές, η Παναγία και η αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ως «εκπρόσωποι» του ομίλου των Μυροφόρων. 

Στα πρόσωπά τους εικονίζεται η έκπληξη για το παράδοξο θέαμα που αντικρύζουν, ενώ σε κάποιες εικόνες σε αυτά διαγράφεται η αγωνία του «τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;» (Μρκ. 16:3). Σε μια κίνηση έκπληξης φέρνουν τα χέρια προς το πρόσωπο και στέκονται εκστατικές μπροστά στο θαύμα.

Στον κενό τάφο μπορούμε να δούμε το θέαμα που αντίκρυσαν οι Μυροφόρες: υπάρχουν μόνο τα σάβανα με τα οποία είχε τυλιχτεί το σώμα και το σουδάριομε το οποίο είχε καλυφθεί το κεφάλι. Η λεπτομέρεια των οθονίων παρατίθεται από τον ευαγγ. Λουκά, ο οποίος, μάλιστα, σημειώνει ότι τα είδε ο απ. Πέτρος, καθώς έγειρε το κεφάλι του για να ελέγξει τον τάφο: «ὁ δὲ Πέτρος ἀναστᾶς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα» (Λκ. 24:12), ενώ ο ευαγγ. Ιωάννης μας προσφέρει και τη λεπτομέρεια του σουδαρίου. 

Μάλιστα, κάνει δύο αναφορές: 
(α) «ὁ ἄλλος μαθητὴς [ο Ιωάννης] προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν» (Ιω. 20:4-5) 

και (β) «ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα, καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλλὰ ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον» (Ιω. 20:6-7). Ακολουθώντας την τελευταία αναφορά, το σουδάριο διακρίνεται στις εικόνες από τα οθόνια και είναι τοποθετημένο ξεχωριστά.

Δίπλα στον τάφο εικονίζεται, συνήθως ένας, αλλά κάποτε και δύο άγγελοι, οι οποίοι φορούν λευκές φορεσιές. «Καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ» (Μτθ. 28:2), «καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδοννεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν» (Μρκ. 16:5), «καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις» (Λκ. 24:4) και «Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ κλαίουσα ἔξω. ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ» (Ιω. 20:11-12)

Από τις βιβλικές αναφορές οι δύο κάνουν λόγο για έναν και οι δύο για δύο αγγέλους. Τη διαφοροποίηση αυτή, η οποία είναι άνευ ουσίας, ακολουθούν και οι ορθόδοξοι αγιογράφοι.

Συνήθως, ως επιγραφή της σύνθεσης αυτής υπάρχουν τα λόγια του αγγέλου, τα οποία είναι ένα μήνυμα και προς εμάς, πέρα από τις Μυροφόρες. Τα λόγια του αγγέλου, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, θα μπορούσαν να συνοψιστούν στο «οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ» (Μτθ. 28:6, Μρκ. 16:6 και Λκ. 24:6).


φορητή εικόνα της Αναστάσεως Ρωσικής νοοτροπίας

Ένα σημείο που η εικόνα της Αναστάσεως διαφέρει, ελαφρώς, από τη μαρτυρία των ευαγγελίων είναι η παρουσία δίπλα στον κενό τάφο, σε λίγες περιπτώσεις, των στρατιωτών, οι οποίοι κοιμούνται. Καμία σχετική αναφορά δεν υπάρχει στα ευαγγέλια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα του 16ου αι. από την Ιερά Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος, η οποία ακολουθεί. Σε αυτή συνδυάζονται και οι δύο ορθόδοξες απεικονίσεις ενωμένες σε μία παράσταση, στην οποία κυριαρχεί η «εις Άδου κάθοδος», ενώ σε μία ζώνη στο κάτω τμήμα της εικόνας παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία της εικόνας του κενού τάφου. (το πρώτο μέρος εδώ)

4 σχόλια:

telemaxos doumanis είπε...

ΓΡΑΦΕΤΑΙ (Η δυτική εικόνα παρουσιάζει μία σκηνή την οποία κανείς δεν έχει δει. Η στιγμή της Αναστάσεως παραμένει μυστήριο κεκρυμμένο.)ΕΡΩΤΗΣΗ :ΤΗΝ ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΔΗ? ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΜΕΝΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ?
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ! ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΗ ΤΟ ΠΩΣ ΑΝΕΣΤΗΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΑΝΕΣΤΗΘΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΩΣ ΘΕΟΣ! ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟ , ΜΗΠΩΣ Ο ΑΔΗΣ ΕΧΕΙ ΠΟΡΤΕΣ?? ΕΧΕΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ??ΕΧΕΙ ΚΑΖΑΝΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΕΣ?? ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΔΩ Η ΕΚΕΙ?? Η ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΛΑΠΤΕ! ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΥΑΛΟ! ΠΟΤΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ , Η ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΥΠΕΡ ΤΙΣ ΜΙΑΣ Η ΤΙΣ ΑΛΛΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ! ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΑΝΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΗΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑ ΣΚΟΤΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ?? ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ? ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΓΜΑΤΙΖΕΣΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΦΩΤΙΟ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ, ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ, ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ , ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ , ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ, ΤΟ ΑΡΑΒΙΚΟ, ΕΝΟΟΥΣΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΑ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΗ Η ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΑΛΛΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ, ΑΥΤΟ ΔΗΧΝΕΙ Η ΣΗΓΚΕΚΡΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ , ΑΝΑΣΤΑΣ-ΣΗΚΟΘΗΚΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ? ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ?

Sophia Siglitiki Drekou είπε...

Η απάντησή σή σας κ.Τηλέμαχε βρίσκεται στο ίδιο το άναρτηθέν άρθρο, αλλά μάλλον δεν το διαβάσατε. Σας το επισημαίνω εκ νέου...

«Η σκηνή περιγράφεται σε όλα τα ευαγγέλια (Μτθ. 28:1-7, Μρκ. 16:1-7, Λκ. 24:1-8, Ιω. 20:1-10) με μικρές παραλλαγές. Το κύριο σημείο είναι ότι στο σημείο που είχαν αποθέσει το σώμα του Κυρίου πλέον υπάρχουν μόνο τα νεκρικά σάβανα. Κάποιος μεταφέρει αυτό το εντυπωσιακό μήνυμα στους επισκέπτες.

Η Ανάσταση του Χριστού έγινε σε χρόνο που δεν είναι με ακρίβεια προσδιορισμένος, αλλά πάντως κατά τη διάρκεια της νύχτας, Νωρίς το πρωί της Κυριακής, πλησιάζουν προς το μνήμα, στο οποίο είχαν αποθέσει το νεκρό σώμα, μία ομάδα από γυναίκες, οι Μυροφόρες: «Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία» (Μτθ. 28:1), «Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη» (Μρκ. 16:1), «Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς» (Λκ. 24:10) και «Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ» (Ιω. 20:1). Το μόνο πρόσωπο που παραθέτουν και οι τέσσερεις ευαγγελιστές είναι η αγία Μαρία η Μαγδαληνή.Έτσι, λοιπόν, οι Μυροφόρες, ανάμεσά τους και η Παναγία, όπως δέχεται η παράδοση, εικονίζονται στις παραστάσεις της Αναστάσεως κρατώντας, μάλιστα, κάποια σκεύη, στα οποία εμπεριέχονται τα μύρα με τα οποία θα αλείψουν το σώμα του Ιησού. Συνήθως, εικονίζονται δύο μορφές, η Παναγία και η αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ως «εκπρόσωποι» του ομίλου των Μυροφόρων. Στα πρόσωπά τους εικονίζεται η έκπληξη για το παράδοξο θέαμα που αντικρύζουν, ενώ σε κάποιες εικόνες σε αυτά διαγράφεται η αγωνία του «τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;» (Μρκ. 16:3). Σε μια κίνηση έκπληξης φέρνουν τα χέρια προς το πρόσωπο και στέκονται εκστατικές μπροστά στο θαύμα.» http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_2080.html

Αλλά κι εδώ...
«Τα ευαγγέλια, μας διασώζουν τις μαρτυρίες ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, που επισκέφθηκαν τον άδειο τάφο, που είδαν τον αναστημένο Χριστό, που μίλησαν και έφαγαν μαζί του και έλαβαν την εντολή να γίνουν κήρυκες της Αναστάσεως του σ’ όλη τήν οικουμένη. Έτσι π.χ. το ευαγγελικό ανάγνωσμα της βραδιάς της Αναστάσεως (Μάρκ. 16,1-8) αφηγείται την επίσκεψη των μυροφόρων στον τάφο, όπου αντί του εσταυρωμένου Ιησού συναντούν άγγελο, ο οποίος διακηρύσσει ότι «ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε».

Επίσης και η εικονογραφία της Εκκλησίας μας δεν παρασταίνει το ίδιο γεγονός της Αναστάσεως, άλλα τις ανθρωπολογικές του συνέπειες: παρουσιάζει το Χριστό να συντρίβει τις πύλες του Άδη, να σπάζει τα δεσμά και να ανασταίνει τους νεκρούς.»
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9540.html

Χριστός Ανέστη ο Κύριος!!

telemaxos doumanis είπε...

ΑΓΑΠΗΤΗ ΣΟΦΙΑ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ!Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ, ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ,ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΓΙΑΤΙ ΧΥΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΛΑΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ! ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ , Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ! ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΔΗ! ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΑΥΡΟΝΟΝΤΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΔΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΕΣΤΕΝΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΜΑΤΑΙΑ Η ΠΙΣΤΙΣ ΗΜΩΝ ! ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΒΗ ΠΟΛΛΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΑΛΛΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΕΠΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ , ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ , ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΘΑ ΜΟΥ ΠΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΛΕΩ , ΕΙΜΑΙ ΚΟΛΥΜΕΝΟΣ, ΠΕΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΗΣ , ΕΝΑ ΣΟΥ ΛΕΓΩ ΟΜΩΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΟΣ ΣΕΡΑΦΗΜ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΟΜΟΛΟΓΗ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ! ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΗ ΟΛΟ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ , ΓΙΑΥΤΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ! ΒΕΒΕΙΑ ΕΣΥ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΩΡΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ! ΟΜΩΣ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΘΑ ΔΗΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗΣ ΠΟΛΛΑ , ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΤΙ ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ , ΒΕΒΑΙΑ ΣΕ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ , Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΡΑΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΕΚΟΨΕ ! ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΞΑΝΑ ΝΑ ΣΕ ΕΝΟΧΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ! Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ!!

Sophia Siglitiki Drekou είπε...

Χριστός Ανέστη Τηλέμαχε... έχουμε βάλει τόσες αναρτήσεις για την εικονογραφία της Αναστάσεως και οι απαντήσεις εμπεριέχονται σε αυτές. Δες λοιπόν κι άλλη μία του καθηγητή Καραβιδόπουλου που θα σου λύσει τις απορίες μαζί με τις υπόλοιπες αναρτήσεις. Σ' ευχαριστούμε.

«Η Ανάσταση του Χριστού δεν υπάγεται στη νομοτέλεια αυτού του κόσμου και συνεπώς δεν είναι απλώς ένα γεγονός τεράστιας ιστορικής σημασίας, αλλά βρίσκεται πάνω από την ιστορία· την νοηματοδοτεί και την προσανατολίζει προς νέους ορίζοντες, προς ένα καινούργιο κόσμο που είναι τελείως διαφορετικός από το γνωστό μας κόσμο της φθοράς, του πόνου, και του θανάτου. Γι’ αυτό και δεν περιγράφεται από τους ευαγγελιστές μας αυτό το ίδιο το γεγονός της Αναστάσεως, ούτε απεικονίζεται από την Ορθόδοξη εικονογραφία.

Τα ευαγγέλια, μας διασώζουν τις μαρτυρίες ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, που επισκέφθηκαν τον άδειο τάφο, που είδαν τον αναστημένο Χριστό, που μίλησαν και έφαγαν μαζί του και έλαβαν την εντολή να γίνουν κήρυκες της Αναστάσεως του σ’ όλη τήν οικουμένη. Έτσι π.χ. το ευαγγελικό ανάγνωσμα της βραδιάς της Αναστάσεως (Μάρκ. 16,1-8) αφηγείται την επίσκεψη των μυροφόρων στον τάφο, όπου αντί του εσταυρωμένου Ιησού συναντούν άγγελο, ο οποίος διακηρύσσει ότι «ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε».

Επίσης και η εικονογραφία της Εκκλησίας μας δεν παρασταίνει το ίδιο γεγονός της Αναστάσεως, άλλα τις ανθρωπολογικές του συνέπειες: παρουσιάζει το Χριστό να συντρίβει τις πύλες του Άδη, να σπάζει τα δεσμά και να ανασταίνει τους νεκρούς.»

Γιατί το γεγονός της Αναστάσεως ούτε περιγράφεται ούτε απεικονίζεται;
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9540.html

Μερικές παρατηρήσεις για την απεικόνιση της Ανάστασης
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9.html

«Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη» (η εικόνα της Αναστάσεως)
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_2080.html

Η ερμηνεία της εικόνας της Ανάστασης
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_6.html