5/5/13

Ανέστη Χριστός... Αληθώς Ηγέρθη ο Κύριος !

Xristos.Anesti.Ηγέρθη ο Κύριος όντως»«S.Drekou»aenai-EpAnastasi

Ανέστη Χριστός... 
Αληθώς Ηγέρθη ο Κύριος !
Σοφία Ντρέκου

Αγαπητοί αναγνώστες της «αέναης επΑνάστασης», Αληθώς Ανέστη ο Κύριος και Χρόνια Πολλά... «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

Όταν ο Χριστός ανέστη εκ του τάφου και εμφανίστηκε στους μαθητές Του και στις Μυροφόρες, τους χαιρέτησε με τη λέξη «Χαίρετε»! Και αργότερα, όταν εμφανίστηκε στους αποστόλους, οι πρώτες Του λέξεις ήταν «Ειρήνη υμίν»! Ειρήνη, διότι η ταραχή τους ήταν πολύ μεγάλη· γι'αυτό κι εμείς καλοί κι αρχοντικοί «επΑναστάτες» μου, Χριστός Ανέστη και Ειρήνη ημίν!

Αν όλα γύρω και μέσα μας προβάλλουν την φθαρτότητα και το θάνατο, ο Χριστός με την Ανάστασή Του μας προβάλλει τη Ζωή! Ανέστη Χριστός! «Ηγέρθη ο Κύριος όντως»! «Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ Αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου Αὐτοῦ οἱ μισοῦντες Αὐτόν.»

«Πού σου, θάνατε, το κέντρον; 
Πού σου, άδη, το νίκος;
Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησαι.
Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.
Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται.
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.
Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, 
απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος 
εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.»

Βίντεο 1: Ας παρακολουθήσουμε την ολόκληρη την Τελετή Του Αγίου Φωτός Στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο του 2016 στις 30 Απριλίου και συνεχίζουμε με τους κατανυκτικούς ύμνους από την Ακολουθία της Αναστάσεως, «ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Εκ της Ακολουθίας της Αναστάσεως» από τους Πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους και... Χριστός Ανέστη ο Κύριος Χριστιανοί !!!Βίντεο 2: «ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 
Εκ της Ακολουθίας της Αναστάσεως» 
Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους 

Τίτλοι
1. «Χριστός ανέστη...» 3.40 Απολυτίκιο του Πάσχα. Σύντομο και αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος πλάγιος του α'.

2. Η α' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.34 Ήχος α'.

3. Η γ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.05

4. Η Υπακοή 0.32

5. Η δ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.15

6. Η ε' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.10

7. Η στ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.12

8. Το Κοντάκιο, ο Οίκος, το Συναξάριο, το «Ανάστασιν Χριστού...»
και το «Αναστάς ο Ιησούς...» 3.00

9. Η ζ' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.28

10. Η η' ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.34

11. Η θ' ωδή του Κανόνος μετά των μεγαλυναρίων και της Καταβασίας 5.53

12. «Πάσχα ιερόν...», «Δεύτε από θέας...», «Αι Μυροφόροι γυναίκες...»,
«Πάσχα το τερπνόν...» 4.09 Τα Στιχηρά του Πάσχα. Ήχος πλάγιος του α'.

13. «Αναστάσεως ημέρα, και λαμπρυνθώμεν...» 14.11
Δοξαστικό των Αίνων, μέλος Χρυσάφου του Νέου. Ήχος πλάγιος του α'.

14. «Σώμα Χριστού μεταλάβετε...» 15.08 
Κοινωνικό του Πάσχα, μέλος Μπαλασίου Ιερέως. Ήχος α'.

15. «Ω θείας, ω φίλης!...» 5.55 Καλοφωνικός ειρμός,
μέλος Π. Μπερεκέτου. Ήχος α'. 

αέναη επΑνάσταση | www.sophia-ntrekou.gr


Δείτε και...
Δεν υπάρχουν σχόλια: