Ο Καλός Σαμαρείτης και η αγάπη προς τους εχθρούς - Γέρων Σωφρόνιος Σαχάρωφ και Άγιος Σιλουανός


Να ζήσεις πραγματικά όλη την ανθρωπότητα
σαν να ήταν μόνο μία ζωή, μία μόνο φύση
με πολλαπλά πρόσωπα.

Αναφέρει ο Γέροντας Σωφρόνιος στο «Περί Προσευχής» βιβλίο του:
 
«Αυτή αύτη η ενανθρώπησις του Θεού Λόγου είναι ωσαύτως κένωσις, προσιδιάζουσα οντολογικώς εις την Θείαν Αγάπην. Ο Πατήρ κενοί εαυτόν όλον εν τη γεννήσει του Υιού, ενώ ο Υιός ουδέν αποδίδει εις Εαυτόν, αλλά τα πάντα παραδίδει εις τον Πατέρα.

Η δε κένωσις ημών εκφράζεται δια της αρνήσεως πάντων όσα είναι εις ημάς πολύτιμα επί της γής εν τη τηρήσει των εντολών: «… Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού … ός γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ός δ’ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν Εμού, ευρήσει αυτήν» (Ματθ. 16,24-25).

Και πάλιν: «Ούτως ούν πας εξ υμών, ός ουκ αποτάσσεται πάσι τοις εαυτού υπάρχουσιν, ου δύναται είναι Μου μαθητής» (Λουκ. 14,33).

Και αύτη είναι η οδός του Ζώντος Θεού.

«… Νομικός τις … εκπειράζων τον Ιησούν είπε: Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; Ο δε είπε προς αυτόν: Εν τω νόμω τί γέγραπται; Πώς αναγινώσκεις; Ο δε αποκριθείς είπεν: Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου, και τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Είπε δε αυτώ: Ορθώς απεκρίθης· τούτο ποίει και ζήση (ζωήν αιώνιον)» (πρβλ. Λουκ. 10,25-28).

Εις την ερώτησιν του νομικού «και τις εστι μου πλησίον;» ο Κύριος απήντησε δια της παραβολής του Καλού Σαμαρείτου, το ουσιώδες νόημα της οποίας συνέδεον τω καιρώ εκείνω μετά του πνεύματος της εντολής: «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιείτε … μηδέν απελπίζοντες, και έσται ο μισθός υμών πολύς, και έσεσθε υιοί Υψίστου» (Λουκ. 6,35).

Περί της καταστάσεως του πνεύματος ημών, όταν δίδηται εις ημάς άνωθεν η χάρις να αγαπώμεν τους εχθρούς, ο Άγιος Σιλουανός ωμίλει ως περί εμπειρίας θείας αιωνιότητος, έτι εν τοις ορίοις της ζωής ταύτης. Ούτος έλεγε και έγραφεν: «Όστις δεν αγαπά τους εχθρούς, ούτος δεν εγνώρισεν εισέτι τον Θεόν, καθώς οφείλει να γνωρίζη Αυτόν». 

Τολμώ απ’ εμαυτού να προσθέσω εις επεξήγησιν της χάριτος ταύτης: Όστις δια της ελλάμψεως υπό του ακτίστου Φωτός του Αγίου Πνεύματος ζη εντός αυτού την μετάβασιν «εκ του θανάτου εις την ζωήν την αιώνιον», εκείνος φυσικώ τω τρόπω συμπάσχει μετά πάντων, οίτινες στερούνται του αγαθού τούτου.

Ο τοιούτος, ών εκτός του θανάτου, είναι ελεύθερος από του φόβου των συμφορών και γνωρίζει την σκέψιν του Πατρός περί αυτού: «Τέκνον, συ πάντοτε μετ’ Εμού εί, και πάντα τα Εμά σά εστιν» (Λουκ. 15,31).

Και εάν παν ό,τι έχει ο Πατήρ δίδηται εις ημάς, τότε αποβαίνει απολύτως φυσικόν εις την ψυχήν «το χαίρειν και αγαλλιάσθαι», όταν ο πρότερον νεκρός αδελφός ζωοποιήται προς άφθαρτον δόξαν εν τη Βασιλεία του Ζώντος Θεού (πρβλ. Λουκ. 15,32)».

Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Περί Προσευχής, 
Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου, 
Έσσεξ Αγγλίας 1993, σελ. 37-38. 
Επιμέλεια, συνδέσεις: www.sophia-ntrekou.gr


Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης γράφει από την πείρα του για την αγάπη προς τους εχθρούς: «Στην αρχή βίαζε την καρδιά σου ν' αγαπά τους εχθρούς, και ό Κύριος, βλέποντας την αγαθή σου προαίρεση, θα σου δώση κάθε βοήθεια... Χωρίς την Χάρι του Θεού δεν μπορούμε ν' αγαπούμε τους εχθρούς».

Ο άγιος Σιλουανός κάθε φορά έκλεινε την προσευχή του με την ευχή ο Θεός να συγχωρεί τους εχθρούς του, γενικά εκείνους που τον είχαν πληγώσει και πικράνει. Δύο συνεχόμενα βράδια τον επισκέφθηκε ο Χριστός, μαλώνοντας τον και λέγοντας του, ότι δεν θέλει να προσεύχεται για τους εχθρούς του. Ο μακάριος Σιλουανός, ενώ του έδινε υπόσχεση ότι δεν θα το επαναλάβει, πάλι την νύχτα πριν πέσει στο κρεβάτι του, ζητούσε εκ νέου ο Θεός να συγχωρεί εκείνους που τον πλήγωναν. Τότε, ο Χριστός, του εμφανίστηκε τρίτη φορά, λέγοντας του, «γι' αυτό σε αγαπώ Σιλουανέ, γιατί μου μοιάζεις.»

Κάποιος άγιος Γέροντας είπε«Αν ακούσης για κάποιον ότι σε μισεί και σε βρίζει, στείλε του κάποιο δώρο, ώστε να έχεις θάρρος στον Χριστό κατά την ώρα της Κρίσεως». Διότι, «τίποτε δεν εξευμενίζει τόσο τον Θεό, όσο το νά αγαπούμε τους εχθρούς μας και να ευεργετούμε εκείνους πού μάς βλάπτουν». 

Βίντεο: Ο ιερομόναχος π. Σεραφείμ, Γάλλος στην καταγωγή, συνδέθηκε πνευματικά με τον π. Σωφρόνιο Σαχάρωφ, τον οποίο διακόνησε ως πνευματικό του τέκνο. Μετά την κοίμηση του Γέροντά του, αναχώρησε από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου του Έσσεξ της Αγγλίας, για την Ρωσία όπου εγκαταβιώνει σήμερα σε σκήτη της Ι. Μονής Βαλαάμ. Το βίντεο είναι απόσπασμα από γαλλικό ντοκιμαντέρ με τίτλο "Αρχιπέλαγος Βαλαάμ".

Ο πνευματικός πατέρας Σεραφείμ καθοδηγεί και νουθετεί σήμερα με τον γλυκύ του λόγο πολλούς ρώσους λαϊκούς και κληρικούς που τον επισκέπτονται καθημερινά. Το μικρό αυτό απόσπασμα του ντοκιμαντέρ προβλήθηκε σε εκδήλωση του Ιεραποστολικού Συλλόγου Κυριακή, τον Οκτώβριο του 2013, που ήταν αφιερωμένη στον Γέροντα Σωφρόνιο Σαχάρωφ.Περισσότερα: Άγιος Σωφρόνιος Σάχαρωφ

Σχετικά θέματα:


Δεν υπάρχουν σχόλια: