10 Ιουν 2014

Βασιλεύ Ουράνιε: Προσευχή στο Άγιον Πνεύμα κατά την Αγία Γραφή

εικ. 1508 μ.Χ. Η Αγία Τριάδα εμφανίζεται   στο Ρώσσο άγιο Αλέξανδρο του Σβιρ   με μορφή παρόμοια με το όραμα του Αβραάμ.

της Σοφίας Ντρέκου

Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή. Ο απόστολος των Εθνών τονίζει κατηγορηματικά πως «Ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω» (Α’ Κορ.12:3). 

«...Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν...»


Το Πνεύμα το Άγιο είναι η ζωή, η πνοή μας και η δύναμη για να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε τη δική μας μεταμόρφωση και τη φανέρωση του δικού μας προσώπου, και έτσι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίον βλέπουμε τον Θεό και τον κόσμο. 

Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα το Άγιον, ελθέ μεθ’ ημών και αγίασον ημάς. (Ιωαν. ιδ’ 17).

Πνεύμα Οδηγητικόν, οδήγει ημάς επί τρίβους δικαιοσύνης. (Ιωαν. ιδ’ 17).


Πνεύμα Διδακτικόν, κατάστησον ημάς διδακτούς Θεού. (Α’ Κορ. β’ 13).


Πνεύμα Αληθείας, αποκάλυπτε εις ημάς τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. (Ιωαν. ιδ’ 17).


Πνεύμα Σοφίας, διάνοιγε τους οφθαλμούς της διανοίας μας ίνα κατανοή τα θαυμάσια εκ του Νόμου Σου. (Α’ Κορ. ιβ 8 – Ψαλμ. 118).


Πνεύμα Συνέσεως, απομάκρυνε την αφροσύνη μας. (Β’ Τιμ. α’ 7).


Πνεύμα Υπομνηματικόν, υπενθύμιζε εις ημάς τον υψηλόν μας προορισμόν. (Ιωαν.ιδ’. 17)


Πνεύμα Παράκλητον, ενίσχυε ημάς εις τας θλίψεις του βίου τούτου. (Ιωαν. ιδ’ 17).


Πνεύμα Ευθές, εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις ημών. (Ψαλ. Ν’ 12).


Πνεύμα Δυνάμεως, ενίσχυε ημάς εις την άρσιν του καθ’ ημέραν σταυρού μας. (Πραξ. α’ 8).


Πνεύμα Φωτός, καταύγαζε τα σκότη της νυκτός της παρούσης ζωής.


Πνεύμα Ερευνητικόν, ερευνόν και ετάζον καρδίας και νεφρούς, χάριζε εις ημάς συνείδησιν αγαθήν. (Α’ Κορ. β’ 10).


Πνεύμα Λαλούν, λάλει αγαθά εις τας καρδίας ημών. (Ματθ. ι’ 20).


Πνεύμα Ζωοποιούν, ανόρθωσον τα εκ της αμαρτίας παραλελυμένα και νεκρά μας μέλη. ( Ιωαν. ς’ 63).


Πνεύμα Πληρούν, πλήρωσον τας καρδίας ημών, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. (Λουκ. α’ 41).


Πνεύμα Προφητικόν, χάριζε εις ημάς παρρησίαν προφήτου εις τας πονηράς κα δυσκόλους ημέρας μας. (Πραξ. α’ 16).


Πνεύμα Υιοθεσίας, κάμε να κράζωμεν εκ βάθους καρδίας, Αββά ο Πατήρ. (Ρωμ. η’ 15).


Πνεύμα Ελευθερίας, ελευθέρωσον ημάς από τα σύγχρονα είδωλα. (Β’ Κορ.γ’ 17).


Πνεύμα Συναντιλήψεως, γίνου αντιλήπτωρ εις τας ασθενείας μας. (Ρωμ. η’ 26).


Πνεύμα Μεσιτικόν, μεσίτευε υπέρ ημών «στεναγμοίς αλαλήτοις». (Ρωμ. η’ 26).


Πνεύμα Αγάπης, δημιούργησε εντός ημών καρδίας παλλομένας από αγάπην και αφοσίωσιν. (Β’ Τιμ. α’ 7).


Πνεύμα Μαρτυρούν, κατάστησέ μας ζώσαν μαρτυρίαν Ιησού Χριστού εις την εποχήν μας. (Εβρ. ι’ 15).


Πνεύμα Κύριον, αποκάλυψον εις ημάς την αληθινήν Σου λατρείαν. (Α’ Κορ. ιβ’ 5).


Πνεύμα Κατασκηνούν, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. (Α' Κορ. ς' 19).

Και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος,
Και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν. 

Η παρουσία του Κυρίου μας Παρακλήτου στην Εκκλησία είναι τόσο σημαντική ώστε «Ει μη Πνεύμα παρήν, ουκ αν συνέστη η Εκκλησία» τονίζει ο ιερός Χρυσόστομος (Ε.Π.50,459). http://www.sophia-ntrekou.gr/2014/06/proseyxi-sto-agion-pneyma.html

Κεντρική εικόνα: 1508 μ.Χ. Η Αγία Τριάδα εμφανίζεται στο Ρώσσο άγιο Αλέξανδρο του Σβιρ με μορφή παρόμοια με το όραμα του Αβραάμ.Δείτε ακόμη:

Βίντεο: Ομιλίες - κηρύγματα περί Αγίου Πνεύματος

Βίντεο: Μουσικό μέλος αξεπέραστο, η πασίγνωστη προσευχή «Βασιλεύ Ουράνιε», ψάλλεται θαυμάσια από την Βυζαντινή χορωδία Θεόδωρος Φωκαεύς. Συναυλία της Χορωδίας στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς (Κωνσταντίνεια 2011) - 22/05/2011. Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Πεντηκοστής.
Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έχει σαν προορισμό Του να φανερώνει τον Θεό στην ιστορία και στην Εκκλησία, να Τον φανερώνει στην αιώνια βασιλεία Του, παράλληλα δε να φανερώνει το μυστήριο του ανθρώπου, τον εικονισμένο Θεό στον άνθρωπο. Ο λόγος, λοιπόν, που ο Κύριος μας στέλνει το Άγιο Πνεύμα είναι για να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε τη δική μας μεταμόρφωση και τη φανέρωση του δικού μας προσώπου, και έτσι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίον βλέπουμε τον Θεό και τον κόσμο. [Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος]Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος μιλάει για την αγάπη, η οποία δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά καρπός του Αγίου Πνεύματος, που πρέπει να απευθύνεται πρώτα στον Θεό και να ασκείται με μεγάλη διάκριση, χωρίς εμπαθή προσκόλληση σε πρόσωπα, πράγματα ή ιδέες, τα οποία δεν πρέπει να ειδωλοποιούμε.

«Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν το ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν...».

Πιστεύομεν και στο Πνεύμα το Άγιο το οποίο είναι Κύριο, Ζωοποιό, εκπορεύεται από τον Πατέρα και συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό και το οποίο ελάλησε διά των Προφητών μέσα στην πορεία της Εκκλησίας, μέσα στην πορεία του χρόνου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η ζωή και η πνοή μας και η δύναμη η οποία συνέχει και συγκρατεί την Εκκλησία.

Κεντρικό γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας είναι η Πεντηκοστή. Είναι η ημέρα που το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους Αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν». Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι ζωντανή στην Εκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: