Πώς θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες την Μ. Εβδομάδα εκ της Ιεράς Συνόδου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου


«Ἀδάμ, ποῦ εἶ;» ...Σιωπή ο Αδάμ...

Στην έκδοση εγκυκλίου για το πώς 
θα πραγματοποιηθούν οι
ακολουθίες την περίοδο του Πάσχα 
προχώρησε η Ιερά Σύνοδος
και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Απαγορεύεται η χρήση μεγαφώνων

Η περιφορά του Επιταφίου τη Μ. Παρασκευή θα γίνει αποκλειστικά μέσα στον Ιερό Ναό. Επίσης, η Ανάσταση θα γίνει μέσα στον Ιερό Ναό κατά την καθιερωμένη ώρα τα μεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου. Η Ιερά Σύνοδος τονίζει στις κατά τόπου εκκλησίες πως δεν είναι απαραίτητο να χτυπήσουν οι καμπάνες. Εξαίρεση αποτελεί η Μεγάλη Παρασκευή καθώς οι καμπάνες σημάνουν πένθιμα και το Μεγάλο Σάββατο οπότε σημάνουν χαρμόσυνα.

Σημειώνεται επίσης, πως το ωράριο των λειτουργιών παραμένει το ίδιο αλλά οι ναοί, όπως εξάλλου είχε αποφασιστεί θα λειτουργήσουν κεκλεισμένων των θυρών.
«Αἱ θύραι θά ἀνοίγωνται τοὐλάχιστον δύο ὥρας μετά τό πέρας τῶν κατά τήν πρωίαν ἑκάστης ἡμέρας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἤτοι ἀπό τῆς 11ης πρωϊνῆς ὥρας ἕως τήν 1ην μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε, καί ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι αὐτῆς περατοῦνται ἀργότερον, τό ἄνοιγμα τῶν θυρῶν γενήσεται ἀπό τῆς 1ης μ.μ. ὥρας ἕως τήν 5ην μ.μ.», σημειώνει η Εγκύκλιος.
Τέλος, η Ιερά Σύνοδος κάνει σαφές πως όσοι έχουν προβλήματα υγείας έχουν την κατανόηση της Εκκλησίας εάν πρέπει να σταματήσουν τη νηστεία.
Δείτε: Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να εορτάσει πανηγυρικά την Ανάσταση στην Απόδοση της Εορτής του Πάσχα 26 Μαΐου

Ολόκληρη η εγκύκλιος από την Επίσημη σελίδα: http://www.ecclesia.gr
H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος - Ιεραρχία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι

Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, 
e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 1654

Ἀριθ. Ἀθήνησι τῇ 7 ῃ Ἀπριλίου 2020

Διεκπ. 741

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3018

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
Τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν

Θέμα: «Περί τῆς τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, συνεπείᾳ τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020) καί τῶν Ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 1ης Ἀπριλίου 2020»

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, εἰς τό Φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020), ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093

Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12.4.2020 ἕως 20.4.2020», ἥν καί ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως, παρακαλοῦντες διά τήν ἐφαρμογήν τῶν προβλεπομένων ἐν αὐτῇ.

Ὡσαύτως, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 1ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., συνεζητήθησαν ἐκτενῶς τά περί τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί ἀπεφασίσθησαν τά ἑξῆς:

1) Ἡ τέλεσις τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, κατά τήν ἐν λόγῳ περίοδον, δέον νά εἶναι λιτή καί σεμνοπρεπής, συμφώνως πρός τό ἦθος καί τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἰδίως αἱ μεταδιδόμεναι ἀπό τῆς τηλεοράσεως ἤ τοῦ διαδικτύου ἱεραί Ἀκολουθίαι ἐπιβάλλεται νά πληροῦν τά προβλεπόμενα ὑπό τῆς Κ.Υ.Α., διά νά μή δώσωμεν οἱανδήποτε ἀφορμήν πρός κακεντρεχῆ σχόλια καί ψόγους. Ὑπενθυμίζομεν ὧδε τά ἤδη ὑμῖν ἐγνωσθέντα, διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3016/ 2.4.2020 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, περί ἀποφυγῆς τελέσεως συλλειτούργων καί φωτογραφικῶν στιγμιοτύπων ἀπό τάς ἱεράς Ἀκολουθίας, ὡς καί ἀπαγορεύσεως τῆς χρήσεως τῶν ἐξωτερικῶν μεγαφώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Ἐπί πλέον, λόγῳ τῶν ἐκτάκτων συνθηκῶν τῶν ἡμερῶν ἐπιβάλλεται:

α) ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν ὅπως περιορισθῇ ἀποκλειστικῶς ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί

β) ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως γένηται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν συνήθη ὥραν, ἤτοι τήν 12ην τοῦ μεσονυκτίου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

2) Ἡ χρῆσις τῶν κωδώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν δέν εἶναι ἀπαραίτητος κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Δύνασθε, ὅμως, νά κάμνητε χρῆσιν αὐτῶν κατά τήν ἡμέραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε θά σημάνουν πενθίμως ὡς εἴθισται, καί κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως, ψαλλομένου τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», χαρμοσύνως καί πανηγυρικῶς.

3) Tό ὡράριον ἁπασῶν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῶν Θείων Λειτουργιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος παραμένει κατά τό σύνηθες, μέ τήν ὑπόδειξιν ὅτι τό ἱερόν Εὐχέλαιον δέον ὅπως τελεσθῇ τήν πρωίαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ἀντί τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, καί οὐχί κατά τό ἑσπέρας.

4) Αἱ θύραι τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά παραμένουν κεκλεισμέναι κατά τήν διάρκειαν ἁπασῶν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Αἱ θύραι θά ἀνοίγωνται τοὐλάχιστον δύο ὥρας μετά τό πέρας τῶν κατά τήν πρωίαν ἑκάστης ἡμέρας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἤτοι ἀπό τῆς 11ης πρωϊνῆς ὥρας ἕως τήν 1ην μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε, καί ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι αὐτῆς περατοῦνται ἀργότερον, τό ἄνοιγμα τῶν θυρῶν γενήσεται ἀπό τῆς 1ης μ.μ. ὥρας ἕως τήν 5 ην μ.μ.

5) Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπισημαίνει ὅτι ἐπιτρέπεται, συμφώνως τοῖς θείοις καί ἱεροῖς Κανόσι καί παλαιοτέραις Ἀποφάσεσιν Αὐτῆς (βλ. σχετικῶς τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 244/10.2.1917 Συνοδικήν Ἐγκύκλιον), ἡ κατ᾿ οἰκονομίαν λύσις τῆς αὐστηρᾶς νηστείας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, δι᾿ ὅσους ἐκ τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος ὑφίσταται ἐπικρεμάμενος κίνδυνος κατά τῆς ὑγιείας καί τῆς ζωῆς των, ἰδίᾳ δέ τῶν ἐγκύων, τῶν λεχῶν, τῶν θηλαζουσῶν, τῶν γερόντων, τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων καί τῶν ἀναρρωνυόντων. Καθίσταται σαφές ὅτι πρόκειται περί ἀναστολῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἱεροῦ Κανόνος καί οὐχί καταργήσεώς του, καί μόνον δι᾿ ὅσους ἔχουν προβλήματα ὑγείας.

Ταῦτα πάντα γνωρίζουσα ὑμῖν ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, τονίζει τήν ἀπόλυτον ἀνάγκην διά τήν πιστήν τήρησιν αὐτῶν, ἥτις τυγχάνει ἀπαραίτητος καί ὡς πρός τήν διασφάλισιν τῆς ἐπεκτάσεως τῆς Ἀποφάσεως διά τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς, ἔστω πρός καιρόν καί κατ᾿ ἄκραν ἐκκλησιαστικήν οἰκονομίαν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» διά τούς πιστούς, καί μετά τήν 20ήν Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁπότε λήγει ἡ ἰσχύς τῆς Κ.Υ.Α.

Πρός τόν σκοπόν τοῦτον παρακαλεῖσθε ἅπαντες ὅπως ὑποδείξητε τά δέοντα πρός τούς ὑφ᾿ ὑμᾶς Ἐφημερίους, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νά γνωρίζουν ὅτι ὑπό τοιαύτας κρισίμους στιγμάς, καθ᾿ ἅς διακυβεύεται ἡ ὑγίεια τῶν ἀνθρώπων, δέν ὠφελοῦν τάσεις αὐτονομήσεως ἀπό τῆς κοινῆς πορείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς νηός, ἀλλ᾿ ἀπαιτεῖται πιστή ὑπακοή εἰς τάς ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων, συνεχεῖς καί θερμές προσευχές, ὡς καί εἰλικρινής καί ἔμπρακτος μετάνοια.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποιήσεις:
1. Ἀξιότιμον κ. Νίκην Κεραμέως Ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων
2. Ἀξιότιμον κ. Βασίλειον Κικίλιαν, Ὑπουργόν Ὑγείας
3. Ἀξιότιμον κ. Νικόλαον Χαρδαλιᾶν
Ὑφυπουργόν Πολιτικῆς Προστασίας καί Διαχειρίσεως Κρίσεων
4. Ἀξιότιμον κ. Γεώργιον Καλαντζῆν
Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων
Δείτε: Μήνυμα Ιερώνυμου για τον κορωνοϊό «Προστατεύστε τη ζωή σας»: Μένουμε σπίτι από αγάπη όχι από φόβο και κάνουμε κάθε σπίτι και μία μικρή εκκλησία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από 
την πανδημία του Covid-19 (8 Απριλίου 2020)

Καθώς συνεχίζεται ἡ ἔκτακτος κατάστασις στόν κόσμο, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, συνῆλθαν σήμερα, 8 Ἀπριλίου, σέ Σύσκεψη οἱ ἐν τῇ Πόλει Ἱεράρχες τοῦ Θρόνου, κατά τήν ὁποία ἀποφασίστηκαν:

1) Ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί ἑξῆς οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά τελοῦνται σέ ἕνα Ναό κάθε ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί κάθε μιᾶς ἀπό τίς παρακείμενες Μητροπόλεις, πάντοτε τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, μέ τήν μέριμνα καί τήν ἐπιστασία τῶν οἰκείων ποιμεναρχῶν καί τοῦ ἐπόπτου κάθε Περιφέρειας.

2) Ἡ σύγχρονη τεχνολογία διευκολύνει τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα κάτω ἀπό τίς παροῦσες δύσκολες συνθῆκες. Ὅμως δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρηση. Γι᾿ αὐτό συνιστᾶται ἡ διαδικτυακή ἀναμετάδοση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν νά γίνεται μόνον ἀπό ἕνα Ναό σέ κάθε Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί τοῦτο γιά νά μήν ἐμπεδοθεῖ ἕνα νέο ἦθος μετατροπῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱερουργιῶν σέ ἕνα ἐπιπλέον τηλεοπτικό θέαμα. Στήν ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ τηλεοπτική καί διαδικτυακή ἀναμετάδοση θά γίνεται μόνον ἀπό τόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Φαναρίου, ὅπου οἱ ἀκολουθίες θά τελοῦνται ἀπό τόν σεπτό Προκαθήμενο καί τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

3) Στίς Ἐπαρχίες τοῦ ἐξωτερικοῦ τά λοιπά σχετικά θά ἀποφασίζονται ἀπό τούς οἰκείους ποιμενάρχες, πάντοτε μέσα στά πλαίσια τῶν ἀποφάσεων καί ὁδηγιῶν τῶν τοπικῶν Κυβερνήσεων καί τῶν Ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν.

4) Στά Πατριαρχικά Μοναστήρια, ὅπως ἔχει ἀποφασισθῆ, ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά τελοῦνται κανονικά ἀπό τίς Ἀδελφότητές τους, χωρίς τήν προσέλευση ἔξωθεν προσκυνητῶν.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἡ περί Αὐτόν Ἱεραρχία εὔχονται σέ ὅλους μία κατανυκτική Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί ἕνα εὐλογημένο Ἅγιο Πάσχα.

Φανάρι, 8 Ἀπριλίου 2020
Ἐκ τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Δείτε: Ανακοίνωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για Θεία Κοινωνία και κορονοϊό: Σεβόμαστε την Ιατρική


Το πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων των Ιερών Ακολουθιών της Αγίας 
και Μεγάλης Εβδομάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Φανάρι.


Προς ενημέρωση των φιλακόλουθων χριστιανών, και προκειμένου άπαντες να «γευθούν» μέσω της τηλεοράσεως τις ιερές ακολουθίες που δεν θα μπορέσουν εφέτος να παρακολουθήσουν εντός των ναών λόγω των μέτρων απαγορεύσεως των συναθροίσεων που έχουν ληφθεί από το Υπ. Υγείας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, παραθέτουμε το αναλυτικό πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων των Ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στο Φανάρι. religiousnet

Κυριακή των Βαΐων (12-04-2020) 
09:30. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Τηλ. σταθμός: OPEN

Μεγάλη Δευτέρα (13-04-2020) 
18:00 - 20:00. Ακολουθία του Νυμφίου. Τηλ. σταθμός: ΕΡΤ3

Μεγάλη Τρίτη (14-04-2020) 
17:30 - 20:30. Ακολουθία του Νυμφίου. Τηλ. σταθμός: ΕΡΤ3

Μεγάλη Τετάρτη (15-04-2020) 
15:00 -16:30. Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου. Τηλ. σταθμός: ΕΡΤ3

Μεγάλη Πέμπτη (16-04-2020) 
17:30 - 21:30. Ακολουθία των Αχράντων Παθών (12 Ευαγγελίων). Τηλ. σταθμός: ΕΡΤ3

Μεγάλη Παρασκευή (17-04-2020) 
10:00. Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της Αποκαθηλώσεως. Τηλ. σταθμός: OPEN
18:00 - 21:00. Ακολουθία του Επιταφίου. Τηλ. σταθμός: ΕΡΤ3

Μέγα Σάββατον (18-04-2020) 
9:30. Ακολουθία του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου 
Βασιλείου (Πρώτη Ανάσταση). Τηλ. σταθμός: OPEN 
23:00 - 12:30. Ακολουθία της Παννυχίδος και η 
Τελετή της Αναστάσεως. Τηλ. σταθμός: ΕΡΤ3 

Κυριακή του Πάσχα (19-04-2020) 11:00 - 12:30. 
Ο Εσπερινός της Αγάπης. Τηλ. σταθμός: ΕΡΤ3


Αρχιεπίσκοπος στον ΑΝΤ1: Να είμαστε ενωμένοι στον 
κοινό εχθρό που λέγεται Κορωνοϊός - Έλληνες κουράγιο
5.4.2020 Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας

Στην ανάγκη να παραμένουμε και να προσευχόμαστε στα σπίτια μας, μετατρέποντας τα σε μικρές Εκκλησίες αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και στην Άντα Τράκου. Μίλησε για την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, ενώ έκανε λόγο και για την απόφαση να ανασταλούν όλες οι Θείες Λειτουργίες και οι Ακολουθίες και να διεξάγονται χωρίς την παρουσία και την συμμετοχή πιστών χαρακτηρίζοντας συγκλονιστικό το γεγονός. Ευχαρίστησε γιατρούς, νοσηλευτικό, αλλά και ερευνητικό προσωπικό για την αυτοθυσία τους και έκανε γνωστό ότι η ΔΙΣ έθεσε όλες τις κοινωνικές δομές της Εκκλησίας στην διάθεση της Πολιτείας και επεσήμανε πως «αυτήν την στιγμή δεν πρέπει να μας χωρίζει τίποτε. Καλούμαστε να είμαστε ενωμένοι στον κοινό εχθρό που λέγεται Κορωνοϊός».

Ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε πως είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, όχι γιατί φοβόμαστε, αλλά επειδή αγαπάμε τον άνθρωπο. «Μου έρχεται στην σκέψη ο Λόγος Του Θεού, η προτροπή «Και εσύ είσελθε εις το ταμείον σου». Κάτι που εκφράζεται με διαφορετικά λόγια από πλευράς Πολιτείας, αλλά έχει το ίδιο νόημα με αυτό που είπαμε, δηλαδή να κάνουμε τα σπίτια μας Εκκλησία. Το Ταμείον, λοιπόν, είναι κατά την εκκλησιαστική θέση το ιερότερο σημείο του σπιτιού μας ή, αν θέλετε, στον εαυτό μας ο εσωτερικός μας κόσμος. Έτσι καλούμαστε σήμερα να κάνουμε μία αυτοεξέταση, μία αυτοκριτική, έναν αυτοέλεγχο». «Αυτό στην πραγματικότητα εκτείνεται σε τρεις χώρους, δηλαδή σε αυτά που πέρασαν, σε εκείνα που περιμένουμε και σε όσα ζούμε» σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος εξηγώντας πως το παρελθόν δε μπορούμε να το αλλάξουμε και το μέλλον δεν ξέρουμε αν θα έρθει, άρα έχουν μέσα τους το απραγματοποίητο, γι’ αυτό και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο σήμερα. «Δεν υπάρχει διάκριση στις προσπάθειες Πολιτείας και Εκκλησίας, αλλά πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτήν την πανδημία για να σωθεί ο άνθρωπος, για να ζήσει ο άνθρωπος» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος. Για τις κλειστές Εκκλησίες ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως αυτό μας έχει συγκλονίσει ως γεγονός.
«Έχουμε πολλά παράπονα από πιστούς και ιερείς. Για τον ιερέα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, μεγαλύτερος πόνος, από το να αγγίζει το θυσιαστήριο και να μη μπορεί να λειτουργήσει. Όπως ξέρουμε, όμως, η εκκλησία βαδίζει πάνω στην ακρίβεια και στην οικονομία. Η ακρίβεια είναι κάτι που το θέλουμε στην ζωή μας, αλλά δεν έρχονται όλα όπως τα θέλουμε. Σε αυτό το σημείο έρχεται η Εκκλησία με την Οικονομία. Να οικονομήσει τα πράγματα, να βρει λύση. Δεν είναι το όνειρο μας να κάνουμε οικονομία σε όλες τις θέσεις της Εκκλησίας, αλλά είναι η ανάγκη. Και η Εκκλησία διαμέσου όλων των αιώνων έχει αποδείξει ότι έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται και να οικονομεί και ως προς το σύνολο των ανθρώπων και ως προς τον καθένα ξεχωριστά.Για παράδειγμα, στην προσωπική μας ζωή βλέπουμε πόσες αταξίες έχουμε κάνει και ζητάμε μία οικονομία, ένα έλεος του Θεού. Έτσι και η κοινωνία έχει παραστρατήσει πολλές φορές και χρειάζεται μία οικονομία».
«Κλεινόμαστε, εξάλλου, στο σπίτι μας όχι επειδή φοβόμαστε, αλλά επειδή αγαπάμε τον άνθρωπο» επεσήμανε ο Αρχιεπίσκοπος και εξήγησε ότι «η Θεία Λειτουργία χωρίζεται σε δύο κομμάτια σε αυτό της συνάθροισης και σε εκείνο της Θείας Ευχαριστίας. Το θέμα της Θ. Ευχαριστίας για την Εκκλησία δεν έχει έκπτωση. Εκεί που χρειάζεται η οικονομία είναι η συνάθροιση και εκεί ακριβώς συνεννοούμαστε με την Πολιτεία η οποία δεν έχει λόγο για την Θεία Κοινωνία, έχει όμως λόγο για την συνάθροιση, για την προστασία των ανθρώπων. Τουτέστιν αυτό που λέμε και εμείς. Διαφορετικά είναι εγωιστικό να λέμε: «εγώ θα κοινωνήσω, εις βάρος του αδελφού μου που από την συνάθροιση υπάρχει πιθανότητα να προσβληθεί». Ερχόμαστε λοιπόν στην οικονομία. Η Εκκλησία βρίσκει πάντα τον τρόπο να θεραπεύσει, δηλαδή να βοηθήσει τον άνθρωπο. Αυτό γίνεται και τώρα σε συνεργασία με την Πολιτεία. Έχουμε την υποχρέωση να ακούσουμε, να συμμορφωθούμε, να πειθαρχήσουμε». Αναφορικά με το Άγιο Φως και την ενδεχόμενη συγκέντρωση πιστών έξω από τους ναούς το βράδυ της Ανάστασης ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε πως «η ουσία είναι η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλα τα άλλα είναι πρόσθετα. Τα χρειαζόμαστε. Ομορφαίνουν την ζωή μας, αλλά δεν είναι τα πρώτα. Εδώ, λοιπόν κάνουμε μία οικονομία και όχι έναν συμβιβασμό και προσπαθούμε με ότι μέτρο λαμβάνουμε να βοηθήσουμε, ώστε να μην εξαπλωθεί η επιδημία. Το άγιο Φως, άλλωστε, υπάρχει πάντοτε στην Εκκλησία. Παλαιότερα, πριν γίνουν όσα γίνονται σήμερα για την υποδοχή έπαιρναν το φως από κανδήλι της Αγίας Τραπέζης. Δεν υπάρχει άγιο φως πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας. Αυτά είναι ήθη που επικράτησαν και τα σεβόμαστε». Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν οι προσωπικές θέσεις που εκφράζουν ιερείς και αρχιερείς αποπροσανατολίζουν τους πιστούς και προκαλούν σύγχυση ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε πως «αναγνωρίζουμε ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί ερωτήματα και νομίζουμε όλοι ότι μπορούμε να απαντήσουμε. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που μπορούν να δώσουν απαντήσεις ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Σε ένα, όμως, συλλογικό όργανο δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπο να ενεργήσει κανείς» και ανέπτυξε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
«Ένας καλός ιερέας στην Αρχιεπισκοπή, ευσεβέστατος και στα καθήκοντα του πάντοτε προσεκτικός μου έγραψε ένα γραμμα πονεμένο που έλεγε "Μακαριώτατε, έγινα κληρικός για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και καλούμαι να το μεταφέρω στους ανθρώπους. Σήμερα με όλα αυτά που γίνονται μπαίνει εμπόδιο". Και απαντώ "Και εγώ ταράζομαι και στενοχωριέμαι και λυπάμαι, αλλά μπαίνει και ένας άλλος λογισμός "πάτερ μου, τα λες στον πατέρα σου, τα καταλαβαίνει, γιατί αυτή η εξομολόγησή σου έχει σκορπιστεί σε όλους τους εφημέριους της αρχιεπισκοπής και στα μέσα ενημέρωσης; Είναι περίεργο να σκεφτώ ότι πιο πολύ σε ενδιαφέρει ο εγωισμός σου και το πρόσωπό σου από το ίδιο το γεγονός της λειτουργίας; Και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι ιερείς, το κάνουν και οι Αρχιερείς και λαϊκοί. Σε αυτήν την περίπτωση θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, και θεωρώ όλης της Ιεραρχίας, πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να επικρατήσει το πνεύμα της οικονομίας της Εκκλησίας και η προσπάθεια να συνεργαστούμε όχι μόνο με την πολιτεία αλλά και με οποιονδήποτε φορέα θέλει και επιθυμεί να συνεργαστούμε για να ζήσει ο κόσμος».
Ευχαρίστησε, επίσης, γιατρούς, νοσηλευτικό, αλλά και ερευνητικό προσωπικό για την αυτοθυσία τους και ευχήθηκε να τους φωτίσει ο Θεός στον αγώνα τους. «Η Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε στο πλευρό αυτού του λαού» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος και έκανε γνωστό ότι τα μέλη της ΔΙΣ προσέφεραν έναν μισθό τους προς τον Ειδικό Λογαριασμό Αντιμετώπισης Κορωνοϊού για τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έθεσαν όλες τις κοινωνικές δομές της Εκκλησίας στην διάθεση της Πολιτείας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες.«Για παράδειγμα, κάναμε ένα ωραιότατο κέντρο ηλικιωμένων στο Δήλεσι. Νομίζω το καλύτερο στην Ελλάδα. Είναι στην διάθεση της Πολιτείας» σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος και συμπλήρωσε πως «δόθηκε το σύνθημα σε όλους τους συνεργάτες μας και σε όλες τις Μητροπόλεις ότι είμαστε στην διάθεση του λαού μας, διότι για αυτόν τον λαό ζούμε όλοι».
Για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Κάνοντας μία ελαφρά κριτική, το είχαμε παρακάνει. Κι αυτό φαίνεται σε όλες μας τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Όπως άλλαξαν και στο παρελθόν. Είναι μία ευκαιρία να κάνουμε αυτοκριτική ο καθένας στον εαυτό του και συλλογική».
Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε, ακόμη, ειδική αναφορά στους γιατρούς, στο νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και στους επιστήμονες που μελετούν την ασθένεια και κάνουν έρευνες, ώστε να βρεθεί το κατάλληλο φάρμακο τονίζοντας πως καλούμαστε να τους βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας χαρακτηρίζοντάς τους αφανείς ήρωες που δεν πρέπει να τους περιφρονούμε, αλλά να τους τιμούμε και να τους αντιγράφουμε. «Να προσπαθούμε, στο μέτρο των ικανοτήτων και των αρμοδιοτήτων μας να σταθούμε πλάι-πλάι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι είμαστε μια αλυσίδα και δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνει ο καθένας ότι θέλει» υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος και σημείωσε ότι «αυτό είναι το σημείο που συναντιόμαστε με την Πολιτεία. Με την κάθε Πολιτεία. Αυτήν την στιγμή δεν πρέπει να μας χωρίζει τίποτε. Καλούμαστε να είμαστε ενωμένοι στον κοινό εχθρό που λέγεται Κορωνοϊός».

Ολοκληρώνοντας σημείωσε πως χρειάζεται κουράγιο σε όλους τονίζοντας πως θα ξεπεραστεί και αυτό και θα έρθουν πάλι ημέρες που θα ζήσουμε όμορφα. Ευχήθηκε, άλλωστε, το αποτέλεσμα της εσωτερικής διεργασίας στο ταμείο μας, στους λογισμούς μας, στις σκέψεις και στις αποφάσεις μας, να είναι τέτοιο που θα επηρεάσει το μέλλον το δικό μας και το μέλλον της κοινωνίας που έρχεται.
Επιμέλεια by Αέναη επΑνάσταση | Sophia Ntrekou.gr

Περισσότερα: ΕπικαιρότηταΚορωνοϊός


Σχετικά:


Δεν υπάρχουν σχόλια: