Πως έφθασαν οι Μυροφόρες στον Κενό Τάφο Του Χριστού αφού απαγορευόταν;

τοιχογραφία στην Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους  με δύο Αγγέλους και στρατιώτες που κοιμούνται
εικόνα από τοιχογραφία στην Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους
με δύο Αγγέλους και στρατιώτες που κοιμούνται...

Οι Μυροφόρες φθάνουν στον Κενό Τάφο

Χριστὸς ἀνέστη!

Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα στὸν ἰουδαϊσμὸ συνήθεια κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ἕνα νεκρὸ σῶμα ἔπρεπε νὰ ἀλειφθεῖ μὲ πολύτιμα μύρα ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμο γιὰ νὰ παραδοθεῖ στὴ φθορὰ τοῦ θανάτου. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρακτικὴ δὲν ἐξαιρέθηκε οὔτε τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ ὁμάδα μυροφόρων γυναικῶν ἐπισκέφθηκε τὸν τάφο γιὰ νὰ πράξει τὸ καθῆκον κάθε εὐσεβοῦς Ἰουδαίου ἀπέναντι σὲ ἕναν νεκρό.

Κανονικὰ οἱ τιμὲς αὐτὲς ἀποδιδόταν κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς ταφῆς καὶ ἔπειτα ὁ τάφος σφραγιζόταν. Στὴν περίπτωση τοῦ Κυρίου δὲν ἔγινε ἡ ἐπάλειψη κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς ταφῆς, καθὼς ἡ ὥρα εἶχε παρέλθει καὶ λόγῳ τῆς αὐστηρῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου, ποὺ εἶχε ξεκινήσει κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἀποκαθηλώσεως (ἡ ὁποία προφανῶς ἔγινε νωρὶς τὰ ξημερώματα τοῦ Σαββάτου), δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ ἀγοράσουν τὰ ἀπαραίτητα οὔτε νὰ παραμείνουν στὴν περιοχὴ τῆς ταφῆς ποὺ ἦταν ἔξω ἀπὸ τὶς πύλες τῆς Ἰερουσαλήμ.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καὶ αὐστηροὺς περιορισμοὺς ποὺ ἴσχυαν κατὰ τὸ Σάββατο ἦταν ἡ ἀπαγόρευση νὰ βαδίσουν περισσότερο ἀπὸ «Σαββάτου ὁδὸν» ποὺ σύμφωνα μὲ τὴ μία σχολὴ ἑρμηνευτῶν τοῦ νόμου ἦταν χίλια (περίπου 500 μέτρα) καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἄλλη δύο χιλιάδες βήματα (περίπου 1.000 μέτρα). Γι' αὐτὸ οἱ μυροφόρες κατόρθωσαν νὰ ἀγοράσουν τὰ μύρα, ἀλλὰ δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν τάφο καί, φυσικά, δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ κυλίσουν τὸν λίθο ποὺ κάλυπτε τὴ θύρα τοῦ μνημείου.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τὰ βιβλικὰ χωρία, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν τὸ ρωμαϊκὸ σύστημα χρονολόγησης καὶ δέχονται ὅτι τὸ Σάββατο ἔληγε τὰ ξημερώματα τῆς ἑπομένης ἡμέρας: τῆς μίας τῶν Σαββάτων, δηλαδὴ τῆς πρώτης μετὰ τὸ Σάββατο. Στὸ χωρίο Ματθαίου 28:1 παραδείγματος χάριν διαβάζουμε «ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων». Αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ «πολὺ ἀργὰ τὸ Σάββατο, ἐνῶ χάραζε ἡ πρώτη ἡμέρα μετὰ τὸ Σάββατο», δηλώνοντας ὅτι μέχρι τὰ ξημερώματα τοῦ Σαββάτου ἴσχυε τὸ Σάββατο καὶ ἡ ἑπόμενη ἡμέρα ξεκινοῦσε μὲ τὴν πρώτη ὑποψία τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου.

Ὁ μόνος ποὺ φαίνεται νὰ μένει πιστὸς στὸ ἰουδαϊκὸ σύστημα χρονολόγησης τῶν τμημάτων τῆς ἡμέρας εἶναι ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος. Τὸ χωρίο Μάρκου 16:1 δηλώνει ὅτι ἀγόρασαν ἀρώματα μόλις πέρασε ἡ ἀργία τοῦ Σαββάτου (ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου) καὶ τὸ πρωῒ τῆς μίας τῶν σαββάτων, τῆς ἑπομένης ἡμέρας μετὰ τὸ Σάββατο, ὅταν εἶχε λήξει ἡ ἀργία τοῦ Σαββάτου ἐπισκέφθηκαν τὸ μνῆμα τοῦ Κυρίου: «καὶ διαγενομένου τοῦ Σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖο ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου». Προφανῶς ξεκίνησαν ἀξημέρωτα ἀπὸ τὶς κατοικίες τους καὶ μόλις βγῆκαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη ἄρχιζε νὰ ἀχνοφαίνεται ἡ αὐγή. Πιθανότατα αὐτὸ συμβαίνει διότι εἶναι ὁ μόνος ποὺ περιγράφει μία πράξη ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὶς Μυροφόρες ἐντὸς τῆς πόλεως. Ἡ ἐνέργεια αὐτή, ἡ ἀγορὰ ἀρωμάτων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα μὲ τὸ ἰουδαϊκὸ τυπικὸ τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου.

Βέβαια, μὲ μία λίγο διαφορετικὴ ἑρμηνεία θὰ μποροῦσε καὶ αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου νὰ ταιριάζει μὲ τὸ ρωμαϊκὸ σύστημα χρονολόγησης ἐὰν δεχθοῦμε ὅτι τὸ «διαγενομένου τοῦ Σαββάτου» ἀναφέρεται στὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου (ὅπως στοὺς ἄλλους εὐαγγελιστὲς) καὶ κατὰ συνέπεια οἱ Μυροφόρες ἀγόρασαν τὰ ἀρώματα λίγο πρὶν τὰ ξημερώματα (προφανῶς τὰ καταστήματα ἦταν ἀπὸ πολὺ νωρὶς ἀνοικτὰ στὴν Ἰερουσαλὴμ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὶς δεκάδες χιλιάδες τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ Πάσχα) καὶ μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου ἔφτασαν στὸ μνημεῖο.

Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς σημειώνει ὅτι ἡ ἀποκαθήλωση ἔγινε πολὺ ἀργὰ τὴν Παρασκευή, ἐνῶ ξημέρωνε τὸ Σάββατο, ὅμως πρὶν ἀνατείλει ὁ ἥλιος, ὁ ὁποῖος θὰ δήλωνε τὴν ἔναρξη τοῦ Σαββάτου (Λκ. 23:54) «καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν». Συνεπῶς, ὁ εὐαγγελιστὴς δὲν θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀργία τοῦ Σαββάτου εἶχε ξεκινήσει τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀνατολὴ τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου.

Οἱ μυροφόρες γυναῖκες ἑτοίμασαν τὰ ἀρώματα γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὴ νεκρικὴ φροντίδα τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου καὶ ἐπισκέφθηκαν τὸ μνῆμα ἀμέσως μόλις τελείωσε ἡ ἀργία του Σαββάτου, πολὺ νωρὶς τὸ πρωὶ τὴν ὥρα ποὺ χάραζε ἡ ἑπόμενη ἡμέρα ἀπὸ τὸ Σάββατο (ἡ Κυριακὴ): «τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον» (Λκ. 23:56-24:1).

Ἀντιστοίχως, ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τονίζει καὶ αὐτὸς ὅτι ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ «ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου» (Ἰωάννου 20:1) ἔφθασε στὸν τάφο πολὺ πρωΐ. Μάλιστα, σημειώνει ὅτι ἦταν ἀκόμη σκοτάδι.

Ἀπὸ τὴ μελέτη αὐτῶν τῶν χωρίων διαπιστώνουμε ὅτι οἱ μυροφόρες ἔφθασαν στὸν τάφο πολὺ νωρὶς τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, μόλις ἡ μετακίνησή τους ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη ἦταν ἐπιτρεπτή. Τὸ σύστημα αὐτὸ ἦταν σύμφωνο μὲ τὸ ρωμαϊκὸ ἡμερήσιο πρόγραμμα ποὺ δεχόταν ὅτι ἡ 1η ὥρα τῆς ἡμέρας ξεκινοῦσε μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου. Σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸ σύστημα ἡ κάθε ἡμέρα χωριζόταν σὲ 12 ὧρες τῆς ἡμέρας καὶ 12 ὧρες τῆς νύκτας. Ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ χρόνου καὶ τὴν περιοχὴ τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ γινόταν ἡ μέτρηση ὑπῆρχαν σημαντικὲς διαφορές.
  • Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁρίζουν τὸν χρόνο οἱ εὐαγγελιστὲς στὶς διηγήσεις τοῦ πάθους καὶ τῆς σταυρώσεως:
α) «ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ο Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων …». Σὲ μετάφραση τὸ χωρίο αὐτὸ ἔχει ὡς ἐξῆς: «ἀπὸ τὶς 12 τὸ μεσημέρι μέχρι τὶς 3.00 μ.μ. ἔγινε σκοτάδι σὲ ὁλόκληρη τὴ γῆ. Γύρω στὶς 3.00 μ.μ. ὁ Ἰησοῦς κραύγασε μὲ δυνατὴ φωνὴ …» (Ματθαίου 27:45-46).

β) ἀκριβῶς τὸ ἴδιο εἶναι τὸ χωρίο 15:33-34 τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

γ) καὶ τὸ χωρίο 23:44 τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν ἀναφέρει τὴν ὥρα ποὺ ἐξέπνευσε ὁ Κύριος.

δ) Ἀνάλογο προσδιορισμὸ ἔχει καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: «ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει [ὁ Πιλᾶτος] τοῖς Ἰουδαίοις…» (Ἰωάννου 19:14) μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι δίνει μόνο τὸ ἀρχικὸ χρονικὸ ὅριο καὶ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τελείωσε ἡ δίκη τοῦ Ἰησοῦ ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου, γύρω στὶς 12.00 τὸ μεσημέρι.

Σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸ σύστημα προσδιορισμοῦ τοῦ χρόνου τῆς ἡμέρας, ποὺ σημειωτέον ἦταν σὲ χρήση καὶ στὸ Βυζάντιο, φαίνεται ὅτι οἱ μυροφόρες ξεκίνησαν ἀπὸ τὶς κατοικίες τους μετὰ τὴν 11η ὥρα τῆς νυκτὸς καὶ ἔφτασαν στὸ μνημεῖο κατὰ τὴν 1η ὥρα τῆς ἡμέρας ἢ πρὸς τὸ τέλος τῆς 11ης ὥρας τῆς νυκτός, δηλαδὴ ὅσο νωρίτερα τοὺς ἐπιτρεπόταν νὰ πᾶνε στὸν τάφο.

Καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἀπόφαση τῶν Μυροφόρων νὰ ἐπισκεφθοῦν νωρὶς τὸ πρωί, καὶ ὄχι τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, τὸν τάφο τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ στὴν χρήση ἀπὸ τοὺς εὐαγγελιστὲς τοῦ ρωμαϊκοῦ ἡμερησίου προγράμματος ἔπαιξε προφανῶς τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τόπος τῆς Σταυρώσεως καὶ τὸ μνημεῖο τοῦ Κυρίου ἦταν ἔξω ἀπὸ τὶς πύλες τῆς Ἰερουσαλήμ. Τὸ βράδυ, μὲ τὴ δύση τοῦ ἡλίου, ὅπως σὲ ὅλες τὶς πόλεις τοῦ ἀρχαίου κόσμου, οἱ πύλες ἔκλειναν καὶ ἄνοιγαν καὶ πάλι μὲ τὴν ἀνατολή.

Μάλιστα, ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες ποὺ χιλιάδες προσκυνητὲς καὶ ὁ ρωμαῖος ἐπίτροπος Πόντιος Πιλᾶτος ἦταν στὴν πόλη τὰ μέτρα ἀσφαλείας θὰ ἦταν αὐστηρότερα καὶ οἱ φρουροὶ πιὸ προσεκτικοί. Ἐπειδὴ ἡ Ἀποκαθήλωση καὶ ἡ γρήγορη ταφὴ ἔγιναν μὲ ἄδεια τοῦ Πιλάτου κατέστη δυνατὸ ὅσοι συμμετεῖχαν σὲ αὐτὲς τὶς ἐνέργειες νὰ παραμείνουν ἔξω ἀπὸ τὶς πύλες μετὰ τὴ δύση. 

Ἔτσι, τὸ πρόγραμμα μετακινήσεων τῶν μαθητῶν καὶ τῶν Μυροφόρων, ὅπως τὸ καταγράφουν οἱ εὐαγγελιστές, ἔπρεπε νὰ καθοριστεῖ βάσει τῶν ρωμαϊκῶν καὶ ὄχι βάσει τῶν ἰουδαϊκῶν μεθόδων μέτρησης τοῦ χρόνου.

Δρ. θεολογίας Αθανάσιος Μουστάκης

H εικόνα της Αναστάσεως και οι Μυροφόρες
«Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη»

Εις Άδου Κάθοδος η απεικόνιση της Ανάστασης 
στην ανατολική και δυτική εικόνα 
(Eastern and Western Depictions of the Resurrection)


Η εικόνας της Αναστάσεως, η οποία εμφανίζεται στην ορθόδοξη παράδοση και διαφέρει από την εικόνα «Η εις Άδου κάθοδος» (βλ. εδώ). Η συγκεκριμένη εικόνα στηρίζεται πλήρως στη μαρτυρία των ευαγγελίων. Ας δούμε, όμως, τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα: 


8 σχόλια:

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

ΓΡΑΦΕΤΑΙ (Η δυτική εικόνα παρουσιάζει μία σκηνή την οποία κανείς δεν έχει δει. Η στιγμή της Αναστάσεως παραμένει μυστήριο κεκρυμμένο.)ΕΡΩΤΗΣΗ :ΤΗΝ ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΔΗ? ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΜΕΝΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ?
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ! ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΗ ΤΟ ΠΩΣ ΑΝΕΣΤΗΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΑΝΕΣΤΗΘΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΩΣ ΘΕΟΣ! ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟ , ΜΗΠΩΣ Ο ΑΔΗΣ ΕΧΕΙ ΠΟΡΤΕΣ?? ΕΧΕΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ??ΕΧΕΙ ΚΑΖΑΝΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΕΣ?? ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΔΩ Η ΕΚΕΙ?? Η ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΛΑΠΤΕ! ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΥΑΛΟ! ΠΟΤΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ , Η ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΥΠΕΡ ΤΙΣ ΜΙΑΣ Η ΤΙΣ ΑΛΛΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ! ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΑΝΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΗΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑ ΣΚΟΤΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ?? ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ? ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΓΜΑΤΙΖΕΣΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΦΩΤΙΟ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ, ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ, ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ , ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ , ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ, ΤΟ ΑΡΑΒΙΚΟ, ΕΝΟΟΥΣΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΑ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΗ Η ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΑΛΛΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ, ΑΥΤΟ ΔΗΧΝΕΙ Η ΣΗΓΚΕΚΡΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ , ΑΝΑΣΤΑΣ-ΣΗΚΟΘΗΚΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ? ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ?

Sophia Drekou είπε...

Η απάντησή σή σας κ.Τηλέμαχε βρίσκεται στο ίδιο το άναρτηθέν άρθρο, αλλά μάλλον δεν το διαβάσατε. Σας το επισημαίνω εκ νέου...

«Η σκηνή περιγράφεται σε όλα τα ευαγγέλια (Μτθ. 28:1-7, Μρκ. 16:1-7, Λκ. 24:1-8, Ιω. 20:1-10) με μικρές παραλλαγές. Το κύριο σημείο είναι ότι στο σημείο που είχαν αποθέσει το σώμα του Κυρίου πλέον υπάρχουν μόνο τα νεκρικά σάβανα. Κάποιος μεταφέρει αυτό το εντυπωσιακό μήνυμα στους επισκέπτες.

Η Ανάσταση του Χριστού έγινε σε χρόνο που δεν είναι με ακρίβεια προσδιορισμένος, αλλά πάντως κατά τη διάρκεια της νύχτας, Νωρίς το πρωί της Κυριακής, πλησιάζουν προς το μνήμα, στο οποίο είχαν αποθέσει το νεκρό σώμα, μία ομάδα από γυναίκες, οι Μυροφόρες: «Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία» (Μτθ. 28:1), «Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη» (Μρκ. 16:1), «Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς» (Λκ. 24:10) και «Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ» (Ιω. 20:1). Το μόνο πρόσωπο που παραθέτουν και οι τέσσερεις ευαγγελιστές είναι η αγία Μαρία η Μαγδαληνή.Έτσι, λοιπόν, οι Μυροφόρες, ανάμεσά τους και η Παναγία, όπως δέχεται η παράδοση, εικονίζονται στις παραστάσεις της Αναστάσεως κρατώντας, μάλιστα, κάποια σκεύη, στα οποία εμπεριέχονται τα μύρα με τα οποία θα αλείψουν το σώμα του Ιησού. Συνήθως, εικονίζονται δύο μορφές, η Παναγία και η αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ως «εκπρόσωποι» του ομίλου των Μυροφόρων. Στα πρόσωπά τους εικονίζεται η έκπληξη για το παράδοξο θέαμα που αντικρύζουν, ενώ σε κάποιες εικόνες σε αυτά διαγράφεται η αγωνία του «τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;» (Μρκ. 16:3). Σε μια κίνηση έκπληξης φέρνουν τα χέρια προς το πρόσωπο και στέκονται εκστατικές μπροστά στο θαύμα.» http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_2080.html

Αλλά κι εδώ...
«Τα ευαγγέλια, μας διασώζουν τις μαρτυρίες ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, που επισκέφθηκαν τον άδειο τάφο, που είδαν τον αναστημένο Χριστό, που μίλησαν και έφαγαν μαζί του και έλαβαν την εντολή να γίνουν κήρυκες της Αναστάσεως του σ’ όλη τήν οικουμένη. Έτσι π.χ. το ευαγγελικό ανάγνωσμα της βραδιάς της Αναστάσεως (Μάρκ. 16,1-8) αφηγείται την επίσκεψη των μυροφόρων στον τάφο, όπου αντί του εσταυρωμένου Ιησού συναντούν άγγελο, ο οποίος διακηρύσσει ότι «ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε».

Επίσης και η εικονογραφία της Εκκλησίας μας δεν παρασταίνει το ίδιο γεγονός της Αναστάσεως, άλλα τις ανθρωπολογικές του συνέπειες: παρουσιάζει το Χριστό να συντρίβει τις πύλες του Άδη, να σπάζει τα δεσμά και να ανασταίνει τους νεκρούς.»
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9540.html

Χριστός Ανέστη ο Κύριος!!

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

ΑΓΑΠΗΤΗ ΣΟΦΙΑ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ!Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ, ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ,ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΓΙΑΤΙ ΧΥΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΛΑΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ! ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ , Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ! ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΔΗ! ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΑΥΡΟΝΟΝΤΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΔΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΕΣΤΕΝΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΜΑΤΑΙΑ Η ΠΙΣΤΙΣ ΗΜΩΝ ! ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΒΗ ΠΟΛΛΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΑΛΛΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΕΠΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ , ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ , ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΘΑ ΜΟΥ ΠΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΛΕΩ , ΕΙΜΑΙ ΚΟΛΥΜΕΝΟΣ, ΠΕΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΗΣ , ΕΝΑ ΣΟΥ ΛΕΓΩ ΟΜΩΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΟΣ ΣΕΡΑΦΗΜ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΟΜΟΛΟΓΗ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ! ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΗ ΟΛΟ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ , ΓΙΑΥΤΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ! ΒΕΒΕΙΑ ΕΣΥ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΩΡΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ! ΟΜΩΣ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΘΑ ΔΗΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗΣ ΠΟΛΛΑ , ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΤΙ ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ , ΒΕΒΑΙΑ ΣΕ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ , Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΡΑΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΕΚΟΨΕ ! ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΞΑΝΑ ΝΑ ΣΕ ΕΝΟΧΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ! Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ!!

Sophia Drekou είπε...

Χριστός Ανέστη Τηλέμαχε... έχουμε βάλει τόσες αναρτήσεις για την εικονογραφία της Αναστάσεως και οι απαντήσεις εμπεριέχονται σε αυτές. Δες λοιπόν κι άλλη μία του καθηγητή Καραβιδόπουλου που θα σου λύσει τις απορίες μαζί με τις υπόλοιπες αναρτήσεις. Σ' ευχαριστούμε.

«Η Ανάσταση του Χριστού δεν υπάγεται στη νομοτέλεια αυτού του κόσμου και συνεπώς δεν είναι απλώς ένα γεγονός τεράστιας ιστορικής σημασίας, αλλά βρίσκεται πάνω από την ιστορία· την νοηματοδοτεί και την προσανατολίζει προς νέους ορίζοντες, προς ένα καινούργιο κόσμο που είναι τελείως διαφορετικός από το γνωστό μας κόσμο της φθοράς, του πόνου, και του θανάτου. Γι’ αυτό και δεν περιγράφεται από τους ευαγγελιστές μας αυτό το ίδιο το γεγονός της Αναστάσεως, ούτε απεικονίζεται από την Ορθόδοξη εικονογραφία.

Τα ευαγγέλια, μας διασώζουν τις μαρτυρίες ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, που επισκέφθηκαν τον άδειο τάφο, που είδαν τον αναστημένο Χριστό, που μίλησαν και έφαγαν μαζί του και έλαβαν την εντολή να γίνουν κήρυκες της Αναστάσεως του σ’ όλη τήν οικουμένη. Έτσι π.χ. το ευαγγελικό ανάγνωσμα της βραδιάς της Αναστάσεως (Μάρκ. 16,1-8) αφηγείται την επίσκεψη των μυροφόρων στον τάφο, όπου αντί του εσταυρωμένου Ιησού συναντούν άγγελο, ο οποίος διακηρύσσει ότι «ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε».

Επίσης και η εικονογραφία της Εκκλησίας μας δεν παρασταίνει το ίδιο γεγονός της Αναστάσεως, άλλα τις ανθρωπολογικές του συνέπειες: παρουσιάζει το Χριστό να συντρίβει τις πύλες του Άδη, να σπάζει τα δεσμά και να ανασταίνει τους νεκρούς.»

Γιατί το γεγονός της Αναστάσεως ούτε περιγράφεται ούτε απεικονίζεται;
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9540.html

Μερικές παρατηρήσεις για την απεικόνιση της Ανάστασης
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9.html

«Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη» (η εικόνα της Αναστάσεως)
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_2080.html

Η ερμηνεία της εικόνας της Ανάστασης
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/05/blog-post_6.html

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

κ.ΝΤΡΕΚΟΥ,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ -ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ,Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΙΣΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ 1920 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΘΗ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 16ον ΑΙΩΝΑ,ΕΧΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΑΡΟΜΑΡΤΟΥΝΤΑ ΤΟΥ.ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ'ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ:Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ,ΣΤΙΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ,Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ [ΟΧΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ], ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ - ΠΑΠΙΚΕΣ -ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ,ΑΣ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΦΡΑΣΙΣ,ΚΑΤΑΠΙΕΙ ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ.ΤΟ ΜΙΣΟΣ , Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ,ΚΑΙ Ο ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ...

Sophia Drekou είπε...

Σας ευχαριστώ κ. Χαρίλαε... Αληθώς Ανέστη ο Χριστός !
Η απάντηση για την Ορθόδοξη Εικόνα της Αναστάσεως είναι στην Μελέτη του Δρ. Θεολογίας Αθανάσιου Μουστάκη «Η απεικόνιση της Ανάστασης στην ανατολική και δυτική εικόνα» ΕΔΩ:
http://www.sophia-ntrekou.gr/2016/05/blog-post_4.html

...και για την Ορθόδοξη εικόνα του ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ βλ. ΕΔΩ:
«Πρέπει να ζωγραφίζουμε το Θεό;»
http://o-nekros.blogspot.gr/2010/10/blog-post_15.html

Περί Νέου και Παλαιού Ημερολογίου Βλ. στο αδελφικό ιστολόγιο και άκρως εμπεριστατωμένο κατά την προσωπική μου άποψη, ΕΔΩ: Ετικέτες Παλαιό Ημερολόγιο
http://o-nekros.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%20%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF

Ο Αναστάς εκ Νεκρών να μας Φωτίσει όλους και όλες... !
Καλή Ανάγνωση.Βασίλης Τσιλιγιάννης είπε...

Χριστός Ανέστη αγαπητή Σοφία κι ευχαριστούμε για τις εξαιρετικές αναρτήσεις σας. Έχω κάποιες απορίες μήπως κι έχετε απάντηση. Για ποιο λόγο οι μυροφόρες πήγαν να αλείψουν με αρώματα τον Χριστό αφού είχαν παρέλθει ήδη τόσες ώρες και λογικά το σώμα θα είχε αρχίσει να αποσυντίθεται, είχε ήδη προηγηθεί η αποκαθήλωση και ταφή κατά τα Ιουδαϊκά έθιμα από τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, το σώμα είχε ήδη αλειφθεί με αρώματα, σμύρνα και αλόη 100 λίτρα, από ότι ξέρω είχε σαβανωθεί κατά το έθιμο και λόγω και της αλόης ήταν μάλλον αδύνατον να γυμνωθεί πάλι. Εξάλλου οι μυροφόρες θα πρέπει να είχαν πληροφορηθεί ότι ο τάφος είναι κλεισμένος από τεράστιο λίθο και φρουρείται και θα είναι αδύνατο να έχουν πρόσβαση; Ένα δεύτερο είναι ότι αφού σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μυροφόρων η Ανάσταση γίνεται αντιληπτή όρθρου βαθέως, άρα συνέβη κάποια στιγμή μέσα στην νύχτα ή και νωρίς το ξημέρωμα, γιατί την γιορτάζουμε τα μεσάνυχτα και μιλάμε για τις 33 (24+9) ώρες του Χριστού στον Άδη (ή τις τρείς μέρες) μετρώντας από τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ το διάστημα αυτό είναι λίγο αυθαίρετο;

Sophia Drekou είπε...

Αληθώς Ανέστη κε Βασίλη Τσιλιγιάννη.
Στο τέλος του άρθρου της παρούσης ανάρτησης,
γράφει ότι είναι ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από την μελέτη
«Η Ανάσταση στην ανατολική και δυτική εικόνα»
http://www.sophia-ntrekou.gr/2016/05/blog-post_4.html
Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η απάντηση στα ερωτήματά σας.