Άγιο Πνεύμα: η Τριπλή Μονάδα η ζῶσα Τριάς - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Art of Ilian Rachov the Trinitarian Dimension of the Holy Spirit
Art of Ilian Rachov the Trinitarian Dimension of the Holy Spirit

Ἡ τριπλῆ μονάδα

«Πατήρ μέν ἡμῖν ῥίζα καί πηγή καλῶν· 
ἐκ τοῦδε φῶς γεννητόν, Υἱός καί Λόγος, 
σφράγισμ' ἀνάρχου· Πνεῦμα τ' ἄχρονος φύσις·
Θεός, Θεός μου, καί Θεός, τρισσή μονάς. 
Οὐκ ἔστιν ὅς με ταῦτα κωλύσει λέγειν.»

Απόδοση: 

Ρίζα ο Πατέρας και πηγή όλων των καλών·
Φως πού γεννήθηκε από Αυτόν ο Υιός και Λόγος,
σφραγίδα του άναρχου. Και άχρονη φύση το Πνεύμα.
Θεός, Θεός μου και Θεός, τριπλή μονάδα.
Ποιος είναι αυτός πού θα με εμποδίσει να το λέω;

Νεοελληνική απόδοση: Βενέδικτος Ἱερομόναχος Ἁγιορείτης, Ἔπη εἰς ἑαυτόν, Ποίημα ΙΔ', Εἰς ἑαυτὸν καὶ πρὸς τοὺς φθονοῦντας. ΕΠΕ 10, 234. ΒΕΠΕΣ 62,119 PG 37,1248). 

Πηγή: Γρηγοριανόν Ταμεῖον, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Βενεδίκτου Ἱερομονάχου
Ἁγιορείτου, σελ. 818. 

Ἡ ζῶσα Τριάς - Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Τριάδα ζῶσαν ἐρῶ σε, ἕνα καὶ μόνον μονάρχην
Φύσιν ἄτρεπτον, ἄναρχον, φύσιν οὐσίας ἀφράστου,
σοφίας νοῦν ἀνέφικτον, κράτος οὐρανῶν ἄπταιστον,
ἄτερ ἀρχῆς, ἀπέραντον, ἀκατασκόπητον αὐγήν,
ἐφορῶσαν δὲ τὰ πάντα, βάθος οὐδὲν ἀγνοοῦσαν,
ἀπὸ γῆς μέχρις ἀπὸ γῆς μέχρις ἀβύσσου.
Πάτερ ἵλεως γενοῦ μοι.

Απόδοση

Τριάδα ζωντανή θα σε αποκαλώ ένα και μόνο Κύριο,
φύσι αμετάτρεπτη, χωρίς αρχή, φύσι νου με σοφία ασύλληπτη,
οὐράνια ἐξουσία, ποὺ δὲ σφάλλει, μὲ δίχως ἀρχή,
ἀπέραντη, ἀθέατη λάμψι, ποὺ ἀπὸ ψηλὰ τὰ πάντα βλέπει,
καὶ δὲν ἀγνοεῖ κανένα βάθος ἀπὸ ὅσα ὑπάρχουν στὴν γῆ,
μέχρις αὐτὰ ποὺ φθάνουν στὴν ἄβυσσο.
Πάτερ, γίνου σπλαχνικὸς σὲ μένα.

Νεοελληνική ἀπόδοση: Βενέδικτος Ἱερομόναχος Ἁγιορείτης Ἔπη δογματικά. 30 Ὕμνος πρὸς Θεόν. ΕΠΕ 8, 368. ΒΕΠΕΣ 61,54 PG 37, 509-510).

Πηγή: Γρηγοριανόν Ταμεῖον, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Βενεδίκτου Ἱερομονάχου Ἁγιορείτου, σελ. 816-817. 

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ποιήματα του

Λόγος περί του Αγίου Πνεύματος του Αγίου Γρηγορίου
Θεολόγου (πρωτότυπο, απόδοση και θεολογική ανάλυση)


Θέματα εορταστικά για την Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα


....και συνεχίζουμε....

Ψυχοσάββατο: Η ορθόδοξη «Μέρα των Νεκρών» και η κοινωνική σημασία της

Η ομορφιά του Ψυχοσάββατου

Τι είναι η γιορτή της Πεντηκοστής;

Από το Πάσχα ώς του Αγίου Πνεύματος

Όταν δε γονατίζουμε, ούτε μπροστά στο Θεό

(Απεικονίσεις: της Κόλασης, το όραμα του αγίου 
Μακάριου του Αιγύπτιου και ο ανάξιος ιερέας)
(By St. Nikolai Velimirovich)


The Violence of ModernityFr. Stephen FreemanAncient Faith / Glory 2 God for all things

Spiritual travels in Greece

1 σχόλιο:

ΚΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ είπε...

( ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ) Μοιράζει την περιουσία του στους φτωχούς. Πειράζει η παρουσία του τους Αρειανούς. Υπερασπίζεται την Τριαδική Παράδοση. Θωρακίζεται με θεολογική κατάρτιση. Του Θεού η φύση είναι άγνωστη στον άνθρωπο. Χωρίς Χριστό η ζήση είναι άνοστη σε τόπο άγονο. Ο Υιός δεν είναι ούτε ανόμοιος ούτε ομοιούσιος. Κοντά μας μείνε τρισόλβιος και ομοούσιος. Καπαδόπουλος Ελισαίος.